Nätverket Klimatsmart såklart

Inom Luleå Kommun arbetar i dag flertalet personer med att på olika områden påverka mänskliga beteenden till förmån för klimatet. Fram till nu har vi jobbat på var sitt håll i var sitt stuprör. Från och med 2022 jobbar vi istället tillsammans i det förvaltnings- och bolagsöverskridande nätverket Klimatsmart såklart!

Några exempel på områden där vi inom kommunen jobbar med att påverka människors beteende är Från L till Å - hållbart resande, Energi- och klimatrådgivningen, inom Socialförvaltningen finns projekt för plastbantning och inom skolan för att minska matsvinn. Lumire satsar på minskad konsumtion, ökat återbruk samt återvinning, Luleå energi på laddinfrastruktur och solceller, LLT på biogas och elbussar, för att nämna några verksamheter.

Det gemensamma bland dessa är att det handlar om att påverka människors val i vardagen och att dessa val har påverkan på klimatet. Gemensamt är också att dessa verksamheter jobbar enskilt och inte i samverkan med varandra. Det vill vi nu ändra på!

Att vi arbetar i våra egna stuprör begränsar oss som kommun i vårt klimatarbete. Vi når inte ut och förändrar inte i den takt vi behöver. Vi får inte heller ut maximalt av de resurser vi lägger på frågorna utan samverkan och det är inte heller ett effektivt sätt att använda skattemedel att var och en jobbar och uppfinner hjul och metoder på nytt. Kommunen är idag inte konkurrenskraftig till utlysningar likt tex Viable Cities och liknande större finansieringsmöjligheter. Vi har inte plattformen, samverkan och kraften som krävs. Det gör att vi halkar efter och inte leder.

Vi har därför tagit ett initiativ och samlat representanter från kommunens verksamheter som jobbar med beteendepåverkan för klimatet, i en arbetsgrupp för att arbeta på ett nytt sätt som innebär att samverka mer, bli effektivare, göra mer, synas mer, och påverka mera. Något som bidrar till ett attraktivt Luleå som ligger i framkant i den stora framtidsfråga som just klimatet är.

Projektledare: Robin Lindquist, tel 0920-45 62 07 eller e-post robin.lindquist@lulea.se
Projektmedlemmar: Minst en representant från varje förvaltning och bolag i kommunkoncernen, är du intresserad av att vara med, kontakta Robin Lindquist
Kommunikatör på 50 %: Lena Hedberg, tel 0920-45 31 20 eller e-post lena.hedberg@lulea.se
Projektägare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp, KDL
Tidplan: 2022 - 2023. Vi ser dock inte detta som ett tillfälligt projekt utan något som ska bli en del av ordinarie verksamhet där vi arbetar på ett nytt sätt med befintliga verksamheter. En ny plan tas därför fram i samband med att denna tidplan blir inaktuell.

Syfte

Vi ser många fördelar med att samla befintliga verksamheter som idag på olika sätt gör insatser för klimatet, för att arbeta på ett nytt sätt tillsammans:

 • Synliggöra bättre vad vi gör inom kommunen och även stärka vår position nationellt i klimatfrågan. Det har ett stort värde att visa externt att vi jobbar internt inom kommunen avseende klimatet. Att vi lever som vi lär och är en inspiratör för stadens medborgare
 • Ökad samverkan. Det möjliggör att vi kan göra mer för klimatet och växla upp. Det ger också en större tyngd och kraft i det vi gör när vi har en och samma avsändare
 • Förbättra effekten av insatser genom att involvera flera områden samtidigt. Påverka mer och fler. Detta gäller både interna och externa insatser.
 • Stärka varandra i våra respektive arbetsroller och verksamheter. Genom att sammanföra de som jobbar med likande frågor kan vi dela kunskap och erfarenheter. Arbetssättet med beteendepåverkan skiljer sig ofta från de traditionella inom kommunen. Ärenden kommer inte till en utan det handlar om att på ett proaktivt, uppsökande, kommunikativt och nyskapande arbetssätt hitta vägar att påverka människors vardagsval.

Mål

Nätverket bidrar till de två övergripande målen i Luleås vision 2050:

 • Luleå har ingen påverkan på klimatet
 • Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Nätverkets specifika mål:

 • Stärka Luleås position nationellt i klimatfrågan och därigenom öka stadens attraktivitet, inte minst för de unga och medvetna.
 • Skapa en stabil plattform för samverkan mellan alla förvaltningar och bolag inom Luleå kommun inom området ”Beteendepåverkan för klimatet” samt så småningom även externa aktörer.
 • Framtagande av ett kommunikativt gångbart namn och material att använda vid kommunikation kring klimatåtgärder.
 • Genomföra minst fyra gemensamma större satsningar som har en mätbar effekt på minskad klimatpåverkan samt ett ökat hållbart vardagsliv bland Luleås medborgare.

Målgrupper

Målgruppen för verksamheten i nätverket är väldigt bred och ser olika ut beroende på vilka insatser som genomförs. Avsikten är att arbeta såväl internt som externt. Luleå kommun är inte minst en stor arbetsgivare och behöver som kommun visa att vi lever som vi lär och själva arbetar aktivt för att förändra våra egna beteenden med minskad klimatpåverkan som följd. Vi ser följande som viktiga att beröra i våra insatser:

 • Barn
 • Barnfamiljer
 • Anställda inom Luleå kommun
 • Organisationen Luleå Kommun och dess bolag
 • Politiker
 • Företag
 • Arbetsplatser
 • Skolor
 • Föreningar

Metoder

I nätverket har vi samlats utifrån ambitionen att inleda, utveckla och implementera ett nytt arbetssätt. Representation som idag finns i gruppen är bred och från de flesta av kommunens bolag och förvaltningar. Vidare vill vi så småningom knyta an externa parter som företag, LTU och föreningsliv till plattformen. Vi ser också det som viktigt med insatser inledningsvis som bygger teamet och fördelar ansvar.

Vidare är framtagande av kommunikationsplan en del av plattformsbygget.För att nå ut till målgrupperna är kommunikation i olika former centralt i arbetet med beteendepåverkande insatser. Det är viktigt att tonaliteten i all kommunikation har rätt anslag.

Kommunikationen ska präglas av ett positivt budskap, vi ska lyfta dem som gör rätt och på olika sätt inspirera till förändring till förmån för klimatet. Vi vill inte använda oss av pekpinnar och skapa skam.

Vi kommer i huvudsak att använda oss av två olika arbetsmetoder. Den första metoden utgår från:

 • Att visa att det är möjligt att förändra beteende
 • Att erbjuda möjligheten att testa nytt beteende
 • Få socialt stöd i en grupp
 • En utmaningsdriven ansats där steget till nytt beteende känns möjligt att nå, men inte utan ansträngning.
 • Att berätta om dem som gör rätt och går i framkant.
 • En jämlikhet bland förebilder som skapar igenkänning

Den andra metoden är ett nudginginspirerat arbetssätt, det vill säga vi ska försöka påverka människors beteenden i en önskad riktning, utan varken piska eller morot. Vi ska inte heller lägga till eller ta bort valmöjligheter utan istället arrangera valsituationen så att det blir lätt att göra rätt med en vänlig knuff (nudge) i rätt riktning.

Nudging innebär att vi ska försöka förstå hur människor agerar och vilka beteenden som påverkar våra val. Nudging tar hänsyn till att vi människor inte alltid är helt rationella och därför inte alltid tar de bästa besluten. När vi tillhandahåller en valsituation utifrån beteenden kan vi hjälpa människor att ”välja rätt” i kanske annars komplexa valsituationer och på det sättet kan fler av oss göra val som gagnar oss som människor samt samhället och klimatet i stort.

Organisation och bemanning

Det ska finnas med minst en representant från varje förvaltning och varje kommunalt bolag inom kommunkoncernen. Alla medlemmar i gruppen kommer att fortsätta ha sin nuvarande organisationstillhörighet men kommer att utöver sina ordinarie nätverk och arbetsgång även ingå i denna arbetsgrupp kopplat till våra gemensamma insatser.

Arbetsgruppen leds av projektledare (vakant) och rapporterar regelbundet till Kommundirektörens ledningsgrupp som fungerar som en styrgrupp. Projektägare är Stadsbyggnadsförvaltningen.

Utformningen av de olika insatserna innebär samarbete med andra aktuella och relevanta projekt och organisationer. Inte minst är företag och civilsamhället en viktig part där kontaktnät och gemensamma frågor ger insatserna en skjuts framåt. Andra och närliggande kommuner kan också vara viktiga partners liksom LTU för att koppla ihop forskningen med våra insatser.

Vad har vi gjort hittills?

Under våren 2022 hade vi två stora workshops där vi organiserade oss och undersökte gemensamma ämnesområden. Vi beslutade oss för att samarbeta kring två insatser under våren, en kurs för kommunanställda, BeChange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och en minimässa på bland annat temat solceller, elbilar och laddinfrastruktur.
Avslutning på BeChange-kursen för anställda på Luleå kommun under våren 2022

Avslutning på BeChange-kursen för anställda på Luleå kommun under våren 2022

Vad är på gång?

Hösten 2022

Under hösten 2022 har arbetet med att ta fram en plattform blivit klart och projektet fick namnet "Klimatsmart såklart". Ett märke vi ska använda vid kommunikation kring Luleås klimatarbete har också tagits fram, "Luleå klimatsäkrar 2040" och ett antal illustrationer som ska hjälpa oss i kommunikationen kring arbetet med att minska Luleås klimatpåverkan.

Elektronikskattjakten på Luleå kommun

En av höstens aktiviteter i projektet var att genomföra "Elektronikskattjakten" i november i samarbete med Atea och Lumire. Då lämnade alla kommunanställda in gammal IT-utrustning som sedan togs om hand för återbruk eller återvinning med vinst för både klimat och kommunens ekonomi.
Läs mer om Elektronikskattjakten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En annan aktivitet som startas upp i höst är ett nätverk för hållbar fastighetsförvaltning. Stadsbyggnadsförvaltningen har ledartröjan och tar hjälp av andra aktörer inom fastighet (till exempel Luleå Energi och Lulebo) för att titta på hur vi kan samarbeta för att Luleå kommuns fastigheter och så småningom hela platsen Luleås fastigheter ska bli klimatneutrala när det gäller drift och underhåll.

Våren 2023

Med start i november kommer nätverket Klimatsmart såklart att genomföra en kampanj internt inom Luleå kommun för att få upp klimatet på agendan. Det kommer att publiceras artiklar på intranätet och vårtlulea.se som berättar om alla de goda exempel på åtgärder för minskad klimatpåverkan som redan görs inom kommunkoncernen.

Med hjälp av de goda exemplena ska vi förhoppningsvis sedan bli inspirerade att titta på vår egen arbetsplats och komma på fler förslag och idéer på hur vi kan minska vår klimatpåverkan på olika sätt. En grupp på intranätet har skapats där vi kan dela med oss av idéer, förslag och fler goda exempel, "Luleå klimatsäkrar 2040".

Som en slutkläm på den interna klimatkampanjen planerar nätverkets medlemmar att genomföra en mässa den 17 - 18 september. Då kommer vi istället vända oss utåt, till Lulebor och närings- och föreningsliv, för att visa hur kommunen jobbar med att minska vår klimatpåverkan och också förhoppningsvis inspirera till ökat engagemang för klimatet i Luleå i stort. Vad kan du som medborgare göra för att minska Luleås klimatpåverkan? Mer information om mässan kommer längre fram!

Mer information

Vill du veta mer om nätverket Klimatsmart såklart eller är du intresserad av att delta i arbetsgruppen kontakta Robin Lindquist, tel 0920-45 62 07 eller e-post robin.lindquist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 mars 2023