Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 22 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 26 ärenden vid dagens sammanträde. Utskottet tog bland annat ställning till ett förslag som rör Kvarteret Bävern, gamla brandstationstomten, i centrala Luleå. De behandlade även en markanvisning för Kronandalen samt ett värdskapsbidrag.

Förslag till beslut gällande avsiktsförklaring för del av fastigheten Bävern 1 och del av Innerstaden 2:1

Markanvisningen och projektet för kvarteret Bävern är en av de viktigaste pusselbitarna i den pågående centrumutvecklingen av Luleå. Arbetsutskottet tog idag ställning till ett förslag som rör det fortsatta arbetet med del av fastigheten Bävern 1 och del av Innerstaden 2:1.

Enligt förslaget förordar kommunstaben, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, en arkitekttävling. Vid ett så kallat tävlingsförfarande kräver kommunen ett mer omfattande och detaljrikt förslag. Här ges möjligheten till att flera olika förslag kan jämföras. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, som innebär att ett tävlingsförfarande blir aktuellt. Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande:

– Kvarteret Bävern är en attraktiv tomt, där det finns ett stort intresse både från allmänheten, som bryr sig om vad som ska finnas där, och från aktörer som vill bygga där. Då samverkansprojektet inte hunnit i mål, så känner vi nu att det är läge att gå ut på en arkitekttävling för området och skapa en bred och transparent process kring tomten.

Förlängning av markanvisning av kvarteren Filten och Bivacken inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum

Kronandalen är ett av Luleå kommuns pågående stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 2 000 bostäder som ska byggas ut över tid. Kommunstyrelsen fattade 2020-11-09 beslut om markanvisning av kvarteren Filten och Bivacken inom Kronandalen till Boet Bostad Utveckling AB. Bolaget vill bygga bostadshus med ca 190 lägenheter i blandade storlekar i hyresrättsform.

Innan kommunen överlåter marken ska bolaget erhållit bygglov. För att bygglov ska erhållas krävs att bolaget redovisar hur de ska lösa parkeringsbehovet. Parkering är tänkt att ske i ett parkeringshus på kvarteret Ullstrumpan. Eftersom Ullstrumpan ännu inte är markanvisat har Boet Bostad inte kunnat redovisa detta och har därför avvaktat med att ansöka om bygglov. Härav motiveras en förlängning av markanvisningen. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget. Förlängningen av denna markanvisning ska gälla till och med 2022-12-31.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse för byggande på Kronan. Dessa tomter är på gång att byggas, men behöver invänta att parkeringshus på Ullstrumpan markanvisas innan de går vidare, säger Carina Sammeli.

Ansökan om värdskapsbidrag för journalistkonferensen Gräv 2022

Den 19–22 maj 2022 vill föreningen Grävande Journalister genomföra Sveriges största journalistkonferens, Gräv, i Luleå. Föreningen planerar för ett deltagande på över 500 personer och de ansöker därför om värdskapsbidrag från Luleå kommun.

Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium är en av de största träffarna för svenska journalister. I den här konferensen deltar landets främsta granskande journalister vid bland annat Uppdrag granskning och Kalla fakta. Seminariet kommer även att sändas digitalt. Kommunstaben anser att en konferens av den här storleken kommer att gynna besöksnäringen, främst hotell och restaurang och att det sätter Luleå på kartan. Arbetsutskottet beviljade ett värdskapsbidrag med 100tkr. Carina Sammeli:

– Det är kul att Luleå fortsatt är en attraktiv konferensstad. Nu får vi visa upp vår stad för journalister från hela landet.

Motion (C) om digitala välkomstskyltar till Luleås infarter

(C) har lämnat in en motion om kommunens välkomstskyltar, som finns på ett flertal ställen i Luleå. Motionärerna vill att infarterna till Luleå kommun ska visa på en attraktiv stad och hälsa besökare välkomna, och menar att dagens skyltning inte är tillräckligt bra. Moderna digitala infartsskyltar skulle vara ett sätt att lyfta kommunens budskap och därmed stärka varumärket.

Priset för att ersätta befintliga skyltar till digitala skyltar beräknas till 1,25 miljoner kronor. Därtill följande engångskostnader: elinstallation, tillståndsavgift för att spärra av körfält vid montering samt avgift för bygglov. Investeringen ska finansieras via kommunstabens investeringsplan. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, som innebär att kommunstaben får i uppdrag att gå vidare med digitalisering av kommunens infartsskyltar.

Digitalisering ger nya möjligheter, och detta är en sådan. Det känns självklart att vi ska ha det på infarterna till Luleå.

– Digitalisering ger nya möjligheter, och detta är en sådan. Det känns självklart att vi ska ha det på infarterna till Luleå, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Presentation av årets sista ekonomiska månadsrapport (per sista oktober 2021)
  • Bifall till Förlängning av avsiktsförklaring angående utveckling av Svartön
  • Bifall till Ny avfallstaxa för Luleå kommun som ska gälla från 2022-01-01

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 22 november 2021