Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 8 november 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar åtta ärenden på sitt kommande sammanträde den 8 november. Utskottet ska bland annat behandla ett förslag om att Piteå kommun tar över de ensamkommande barn och unga som anvisas till Luleå kommun 2022. På dagordningen finns även en detaljplan för nya bostäder vid Bensbyvägen.

HVB-hem, stödboende och Egna bo kan komma att avvecklas

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att teckna en överenskommelse med Piteå kommun om att de tar över de ensamkommande barn och unga som anvisas till Luleå kommun 2022. I förslaget ingår att arbetsmarknadsförvaltningen återkommer med en plan gällande att avveckla nuvarande HVB-hem, stödboende och Egna bo för ensamkommande barn och unga i Luleå.

Bakgrunden är att antalet ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt och det är svårt att bedriva boenden med låg beläggningsgrad och sänkta ersättningar från staten. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att det endast finns underlag för en kommun i länet att bedriva boende för ensamkommande barn, och förslaget är att det är Piteå kommun.

Planuppdrag för nya bostäder vid Bensbyvägen

Arbetsutskottet föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och besluta förslag till detaljplan för Riga 1:16. Fastigheten ligger öster om Bensbyvägen, mellan bostadsområdet Dalbo och Sinksundet. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt för företaget Men´s Fashion AB att bygga småhus som ansluts till kommunens VA-nät. Kommunstabens bedömning är att förslaget behöver bearbetas vidare vilket kan göras i detaljplanearbetet.

Bland övriga ärenden:

  • En motion från Thomas Söderström (L) om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet föreslås att avslås. Utmaningsrätten går ut på att externa aktörer får rätt att utmana kommunens verksamheter inom olika områden.
  • Arbetsutskottet föreslås besluta att finansiera evenemanget Norrbotten Media Week (NMW) med totalt 300 000 kronor fördelat på tre år, 2022–2024.
  • Förslag att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa låneram för Luleå kommun till totalt 1,7 miljarder kronor under 2022.

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 3 november 2021