Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 12 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sammanlagt sex ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat en markanvisning för ny padelhall på Porsön samt en motion med förslag om en plan för Luleås utomhusgym.

Markanvisning och fastighetsförsäljning till Polargruppen i Norr AB, del av Porsön 1:3, område för idrottsändamål

Polargruppen i Norr AB är ett nystartat bolag med säte i Luleå och har en inriktning mot idrotts- och eventändamål inom fastighetsbranschen. Bolaget har varit i kontakt med kommunen och presenterat sin idé om en padelhall på Porsön. Med satsningen vill de bidra till sysselsättningen för ungdomar på Porsön. En etablering av en padelhall bedöms även öka campusområdets attraktionskraft. Kommunstaben föreslår i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att Polargruppen i Norr AB erhåller markanvisning. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

- Kul att få mer verksamhet på Porsön. Padel är en växande sport och vi vill gärna få bidra med mark till det, så Luleborna kan bli ännu mer fysiskt aktiva, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Delegation av rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Enligt 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ger regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får dock inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Dialog bör även föras med Polismyndigheten

Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser under upp till 60 timmar. Utskottet ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Motion (C) om framtagande av plan för utomhusgym

(C) har lämnat in en motion om plan för utomhusgym och hänvisar till att det har kommit in en stor mängd e-förslag om utomhusgym i olika delar av Luleå. Motionärerna föreslår även att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med stadsbyggnadsnämnden tar fram en plan för utomhusgym i Luleå kommun.

Båda dessa förvaltningar har tittat på frågan och bedömer att intresset för fler utegym i kommunen är stort och att frågan om lämpliga platser behöver utredas vidare. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Arbetsutskottet bifaller förslaget.

- Det senaste året har verkligen visat att vi behöver ett bra utbud av utomhusaktiviteter i Luleå. Våra utegym har varit välbesökta och det känns bra att nu besluta om att ta fram en plan för att kunna skapa fler utegym i kommunen, säger Carina Sammeli.

Övriga ärenden:

  • Godkännande av förslag om justering av avgifter för Luleå kommuns skärgårdsverksamhet
  • Godkännande av förslag om ny biblioteksplan för Luleå kommun 2021-2025
  • Avslag för motion (M) om resursskolor eller tillrättalagda lärmiljöer

Kontaktperson: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 12 april 2021