Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 29 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade totalt 14 ärenden på dagens sammanträde. Utskottet tog bland annat ställning till ett flertal markanvisningar samt förslag om en övergripande plan för markanvisningar för bostäder.

Ny granskning av översiktsplanen Vision 2050

Arbetet med kommunens nya översiktsplan pågår och kommunstaben har föreslagit en ny granskning. Enligt förslaget ska översiktsplanen ställas ut på nytt med ändringar och tillägg för granskning. Det ska ske under våren 2021. Därefter ska ÖP vidare till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2021. Utskottet valde idag att hänskjuta ärendet till KS 12 april.

Plan för markanvisningar för bostäder

Plan för markanvisning för bostäder ska utgöra ett komplement till Riktlinjer för markanvisning genom att peka ut var kommunen avser anvisa mark. Planen ska bidra till att konkretisera genomförandet av översiktsplanen. Den ska skapa en tydlig och gemensam bild av markanvisning som ett verktyg för att säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar, ge stöd vid handläggning av ärenden avseende markanvisningar för bostadsändamål samt tydliggöra Luleå kommuns intentioner avseende markanvisning för bostadsändamål för externa aktörer.

Planen ska gälla 2021-2026. Utskottet valde idag att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

– Bostadsbyggandet har högsta prioritet i Luleå kommun och är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta växa. Nu tydliggör vi var det finns kommunal mark som kan användas för bostäder, för att underlätta för bostadsbyggarna, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Planuppdrag för del av Centrum – Trekantens parkering

I samband med arbetet med detaljplan för del av Centrum, Bävern 1, har Luleå Energis behov av ny fördelningsstation i centrum uppmärksammats. Lokalisering inom kvarteret Bävern 1 har prövats men bedöms vara mindre lämplig än lokalisering inom föreslaget planområde. Stadsbyggnadsförvaltningen i dialog med Luleå Energi föreslår därför att lokalisering av fördelningsstation på fastighet del av innerstaden 2:1, Trekantens parkering, ska prövas i en detaljplan.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget och ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande att avskriva ärendet om återremiss gällande förändringar i beslutet om Stadsöskolan med hänvisning till kommande utredning hos BUN
  • Godkännande av markanvisning till Eldstaden Kronan AB för uppförande av flerbostadshus med cirka 60 lägenheter inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum
  • Godkännande av ny markanvisning på del av fastigheten Hertsön 11:1 till stiftelsen Norrbotten Islamiska Center

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 29 mars 2021