Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 29 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 29 mars totalt 15 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till ett flertal markanvisningar samt förslag om en ny granskning av kommunens översiktsplan.

Ny granskning av översiktsplanen Vision 2050

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som vägleder vid beslut. I kommunens översiktsplan Vision 2050 framgår bland annat att Luleå ska vara en växande kommun och att det långsiktiga målet är en befolkning som närmar sig 100 000 invånare år 2050. Översiktsplanen ska vara aktuell och vart fjärde år ska kommunen ta ställning till om den är det. Uppdraget att revidera Luleå kommuns översiktsplan gavs av kommunfullmäktige i maj 2017. Ett första förslag till reviderad översiktsplan presenterades i juni 2018. Samråd skedde under hösten 2018 och granskning under hösten 2019. Därefter har planförslaget reviderats och kompletterats ytterligare utifrån de inkomna synpunkterna.

Arbetet med den nya planen pågår och nu föreslår kommunstaben en ny granskning av planen. Enligt förslaget ska översiktsplanen ställas ut på nytt med ändringar och tillägg för granskning. Det ska ske under våren 2021. Därefter ska ÖP vidare till kommunfullmäktige för beslut under hösten 2021. Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget.

Plan för markanvisningar för bostäder

Plan för markanvisning för bostäder ska utgöra ett komplement till Riktlinjer för markanvisning genom att peka ut var kommunen avser anvisa mark. Planen ska bidra till att konkretisera genomförandet av översiktsplanen. Den ska skapa en tydlig och gemensam bild av markanvisning som ett verktyg för att säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar, ge stöd vid handläggning av ärenden avseende markanvisningar för bostadsändamål samt tydliggöra Luleå kommuns intentioner avseende markanvisning för bostadsändamål för externa aktörer.

Planen ska gälla 2021-2026. Utskottet föreslås rekommendera kommunstyrelsen att godkänna planen.

Planuppdrag för del av Centrum – Trekantens parkering

I samband med arbetet med detaljplan för del av Centrum, Bävern 1, har Luleå Energis behov av ny fördelningsstation i centrum uppmärksammats. Lokalisering inom kvarteret Bävern 1 har prövats men bedöms vara mindre lämplig än lokalisering inom föreslaget planområde. Stadsbyggnadsförvaltningen i dialog med Luleå Energi föreslår därför att lokalisering av fördelningsstation på fastighet del av innerstaden 2:1, Trekantens parkering, ska prövas i en detaljplan.

Arbetsutskott föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att avskriva ärendet om återremiss gällande förändringar i beslutet om Stadsöskolan med hänvisning till kommande utredning hos BUN
  • Förslag att godkänna markanvisning till Eldstaden Kronan AB för uppförande av flerbostadshus med cirka 60 lägenheter inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum
  • Förslag att godkänna markanvisning på del av fastigheten Hertsön 11:1 till stiftelsen Nobotten Islamiska Center

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 24 mars 2021