Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 15 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 15 mars 12 ärenden. Bland annat årsredovisning för 2020, ny detaljplan för Börtnäsheden samt ett planuppdrag som möjliggör industriverksamhet för del av Rutvik.

Årsredovisning 2020

År 2020 redovisar Luleå kommun ett resultat på 355 mkr vilket är 282 mkr bättre än budget. Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på den rådande pandemin. Coronasituationen har bidragit till omställningar i förvaltningarnas verksamheter och har även gett en ökning av generella och riktade statsbidrag. Årets resultat motsvarade 7,3 procent av kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Detaljplan för del av Måttsund 22:1, Börtnäsheden

Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten att tillskapa ett femtiotal nya enbostadshus i Måttsund. Planuppdraget gäller två områden, Börtnäsheden och Lillviksholmen, båda tillhörande fastigheten Måttsund 22:1.

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse med 37 nya tomter i Börtnäsheden, Måttsund. Detaljplanen omfattar även fyra befintliga bostadshus.

Förslaget som arbetsutskottet ska ta ställning till, är att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Måttsund, Börtnäsheden.

Förslag att godkänna planuppdrag för del av Rutvik

Det finns en efterfrågan på mark för industri och verksamheter i Luleå. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att inkludera utökning av Rutviks spillvattenkapacitet, vilket möjliggör för exploatering i och kring Rutvik. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheterna för industri och verksamheter på delar av fastigheten Rutvik 14:17 m.fl. i anslutning till Rutviksvägen.

Arbetsutskott föreslås besluta att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Rutvik, i syfte att pröva förutsättningarna för industri och verksamheter.

Överlåtelse av fastigheten Luleå Ripan 15

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Luleå Ripan 15, med syfte att bland annat bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Detaljplanen ger möjligheter att använda byggnaden för kontor och tillfällig vistelse samt centrum-ändamål i markplan. Fastigheten har varit ute på anbud. Tre skriftliga anbud inkom och högsta anbudet på 10 870 000 kr lämnades av Nåiden AB/Avarus AB.

Utskottet föreslås godkänna förslaget att sälja fastigheten Ripan 15 i Luleå kommun för 10 870 000 kr till Nåiden.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att godkänna genomförandeavtal för Börtnäsheden, del av Måttsund 22:1
  • Förslag till beslut gällande e-förslag om upprustning av Trolltjärn, Bergnäset

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 10 mars 2021