Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 22 februari 16 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till ett förslag om hyreslättnader till företag i utsatta branscher, samt en förstudie om en högstadieskola i centrum. De kommer även att få information om hur Luleå kommun använt statsbidragen för arbetet med nationella minoriteter under 2020.

Hyreslättnader till företag i utsatta branscher 2021

I maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att respektive nämnd under året skulle ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader. Rabatten syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin i utsatta branscher.

Regeringen har nu aviserat en ny period av statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran (LOK). Den nya perioden föreslås bli januari – mars 2021. Det har dock ännu inte tagits beslut om att återinföra lokalhyresstödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Enligt förslaget som utskottet ska ta ställning till, bör respektive nämnd i kommunen under 2021 ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader, i enlighet med regeringens förordning om hyresrabatter.

Förstudie högstadieskola i centrum

Bakgrund i korthet: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-17 att föreslå kommunstyrelsen att utreda lämplig lokalisering för högstadium i centrum. Förstudien skulle utgå från en samlad bild för centrumplanering och ta hänsyn till bland annat väg-, trafik-, parkerings- och kollektivtrafiksfrågor.

Därefter genomfördes den 8 november en folkomröstning om skolstrukturen i Luleå. Resultatet fastställdes av valnämnden 2020-11-10. Kommunfullmäktige fattade i januari 2021 beslut om fortsatt hantering av skolstrukturen med anledning av folkomröstningen. Beslutet innebär bland annat att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå en struktur för Luleås skolor och förskolor områdesvis. Utskottet föreslås därför avslå barn- och utbildningsnämndens förslag om en förstudie för en högstadieskola i centrum.

Rapport om förvaltningsområden för meänkieli, finska och de samiska språken 2020

Luleå kommun ingår i förvaltningsområde för finska sedan 2013 och i förvaltningsområden för meänkieli och samiska sedan 2018. Kommunens arbete styrs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Lagen innebär bland annat utökade rättigheter för sverigefinnar, tornedalingar och samer i deras kontakter med kommunen.

Rapporten, som kommer att presenteras för utskottet, beskriver vilka åtgärder som genomförts i berörda verksamheter utifrån lagen. Den visar också hur Luleå kommun har nyttjat statsbidraget ur anslaget nationella minoriteter. Statsbidraget uppgår till 1.5 mkr årligen.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att godkänna anslutningsavtal till aktieägaravtal för Arctic Business Incubator AB
  • Förslag att godkänna avtal om tjänsteköp för centrumutveckling från Luleå Business Region AB

    Se föredragningslista Länk till annan webbplats.
    Kontaktperson
    : Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021