Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 10 ärenden vid dagens sammanträde. Utskottet tog bland annat ställning till projektet Malmporten samt utveckling av hamnområdet Svartön.

Förslag till beslut gällande förutsättningar för genomförande av projekt Malmporten

Luleå hamn är strategiskt viktig inte bara för kommunen och regionen, utan även som ett nationellt och europeiskt nav. Syftet med projektet Malmporten är att säkra att Luleå har en bra hamn för sjöfart även i framtiden. Malmporten är Sveriges största farledsprojekt och ska genomföras av Luleå hamn och Luleå kommun i samverkan med Trafikverket och Sjöfartsverket.

Bedömningen är att projekt Malmporten är en förutsättning för att bibehålla Luleå hamns roll som transportnav för den norrbottniska exportindustrin, samt - inte minst - att Luleå som stad ska kunna fortsätta utmärka sig som en sjöfartsstad och hamnstad.

Ett enigt arbetsutskott ställde sig i dag bakom förslaget, att Luleå kommun ska slutförhandla för projekt Malmporten och dess övergripande finansierings- och samverkansavtal. Det innebär att Luleå Hamn AB får i uppdrag att investera i och genomföra muddring samt kajåtgärder, till en kostnad om som mest 1 347 miljoner kronor i 2019 års nivå, som Luleå kommun kommer att gå i borgen för. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

- Det här är ett historiskt beslut och ett jättespännande projekt. Malmporten är en stor och viktig investering för Luleå kommun och för hela Norrbotten, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Avsiktsförklaring angående utveckling av Svartön

För att underlätta genomförandet av Malmportenprojektet vill Luleå kommun teckna en avsiktsförklaring med LKAB. Målet är att gemensamt utreda hur mark- och vattenområden på bästa sätt kan användas för att möjliggöra projektet Malmporten i Luleå samt fortsatt utveckling av hamn- och industriverksamhet på Svartön.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

- Vi är positiva till samarbetet med LKAB. Det kommer att underlätta i vår kommande investering i projektet Malmporten, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av arbetsmarknadsförvaltningens årsuppföljning och uppföljning av intern kontroll 2020
  • Godkännande av yttrande över kommunrevisionens granskning av långsiktig finansiell planering
  • Godkännande av kommunstabens interna kontrollplan 2021
  • Godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Shorelink AB

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021