Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på dagens sammanträde åtta ärenden. Bland annat en förstudie gällande lokalisering av Teknikens hus samt ett erbjudande om värdskap för Rally Sweden, World Rally Championship.

Förslag till beslut gällande rapporten Förstudie Teknikens hus

Frågan om att placera Teknikens hus på Södra hamnplan har diskuterats under en tid. Vid dagens arbetsutskott behandlades den förstudie som Luleå kommun tillsammans med Teknikens hus har tagit fram.

Förstudien har utrett förutsättningarna för platsen, konsekvenser, hinder, risker, framgångsfaktorer samt vilka genomförande- och finansieringsfrågor som måste uppfyllas. Förslaget från kommunstaben är att inte bygga Teknikens hus på Södra hamnplan men att förstudien används som underlag för kommande beslut kring Södra hamnplans fortsatta utveckling och användning. Arbetsutskottet ställde sig bakom kommunstabens förslag.

- Kommunen står inför stora investeringar de kommande åren där vi måste prioritera mellan ett antal viktiga satsningar. I det läget bedömer vi inte det som motiverbart att investera i en dyr byggnad på Södra hamnplan. Vi hoppas att Teknikens hus tittar på andra lösningar som finns nära centrum, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Värdskap Rally Sweden, World Rally Championship

Kommunerna Luleå, Boden, Kalix och Piteå har tillsammans med Region Norrbotten bjudits in att ansöka om värdskap av Svenska Rallyt, som är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang. Tävlingen har traditionellt hållits i Värmland, men då de värmländska skogarna inte längre garanterar snö har Svenska Rallyt nu riktat blicken längre norrut.

Projektgruppen lämnade in en intresseanmälan till Rally Sweden under våren 2020. Enligt kommunstabens bedömning kommer VM-rallyt att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett mervärde för Luleå som värdstad. Staben rekommenderar därför kommunfullmäktige att bifalla förslaget om att utgöra värdkommun tillsammans med övriga offentliga kommuner, och anslå 3 mkr per år under perioden 2022-2024. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

- Svenska vinter-rallyt är en unik internationell årlig VM-tävling. Etablerar vi rallyt i Norrbotten finns det förutsättningar att en av världens största motortävlingar blir ett stående event i vår region, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden:

  • Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget om digital mötesplats i Råneå.
  • Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla förslag om Samverkansprojekt Växa tillsammans, Luleå och Bodens kommuner.
  • Rekommendation till kommunstyrelsen att bevilja värdskapsbidrag för representationsmiddag i samband med KPN Grand Prix.

Kontaktperson:
Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021