Inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Detaljplan för Vattentornet på Bergnäset samt igångsättning av ny etapp för Östra länken är några av de totalt sex ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sammanträdet den 12 november.

Ny etapp av Östra länken

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 9,7 miljoner kronor samt bevilja igångsättning av Östra länken etapp 2B, sträckan mellan Lövskatan och Svartön samt pumpstation P040. Arbetet omfattar planering och projektering och beräknas vara klart under andra halvåret 2021.

Ny detaljplan för Vattentornet på Bergnäset

Kommunstyrelsen gav i januari 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Vattentornet är inte i bruk idag och kommer inte tas i bruk framöver.

Syfte är att möjliggöra för kontors- och konferens­verksamhet och säkerställa att vattentornets kulturhistoriska värde och arkitektoniska karaktärsdrag bibehålls. Ändrad detaljplan är en förutsättning för en framtida försäljning. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden antar detaljplanen.

Detaljplan för Karlsvik

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för Karlsvik 2:43 där det tidigare fanns en förskola. Detaljplanens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i Karlsvik samt möjliggöra försäljning av fastigheten.

Bilagor till Bra skolvägar

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i september att godkänna dokumentet ”Bra skolvägar 2020–2023”. Därefter har det två tillhörande bilagorna som hanterar områdes- och problembeskrivning samt metod- och åtgärdsprioritering framarbetats. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar bilagorna.

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021