Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ska på sammanträdet den 11 november besluta om totalt 28 ärenden. Bland dessa bygglov för en biogasmack och 49 nya lägenheter på Kronandalen.

Biogasmack till Notviken

Polargas AB har ansökt om bygglov för att bygga en publik biogasmack bredvid OK/Q8 på Notviken. Avdelning miljö och bygg bedömer att tankstationen för biogas är till nytta för samhället eftersom det bidrar till ökad användning av miljövänligare drivmedel, och föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

– Det är viktigt att vi ser insatser som gör att vi kan ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Den här anläggningen ger våra medborgare större möjligheter att använda miljövänligare drivmedel och ökar tillgängligheten av biogas i kommunen vilket är väldigt positivt, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef på Luleå kommun.

49 nya lägenheter till Kronandalen

Amasten Bostäder AB har ansökt om bygglov på fastigheten Sovsäcken 2 på Kronandalen. Företaget vill bygga ett flerbostadshus med 49 lägenheter fördelat på fyra våningar. Ansökan gäller även ett underbyggt parkeringsgarage samt cykelparkeringar. Avdelning miljö och bygg föreslår att nämnden beviljar bygglov.

Byggsanktionsärenden

Nämnden ska besluta om två byggsanktionsärenden. Avdelning miljö och bygg föreslår att en byggsanktionsavgift på 1 182 500 kronor tas ut av en byggherre i Alvik. Det för att utan startbesked ha påbörjat byggnation av ridhus, stall, gäststall, skrittmaskin samt anläggande av parkeringsplatser på en fastighet i Alvik.

Nämnden föreslås även besluta om en byggsanktionsavgift på 772 409 kronor riktad till stadsbyggnadsförvaltningen för att ha påbörjat mark- och byggåtgärder i form av ändrade markhöjder samt nybyggnad av scen i Stadsparken utan startbesked.

– Det är viktigt att byggherrar och medborgare i kommunen säkerställer att man har de lov som krävs innan byggnation eller markåtgärd inleds. Förutom ett lagakraftvunnet bygglov krävs startbesked innan man inleder byggnationen och slutbesked innan man tar den i anspråk. Om en byggherre av oaktsamhet eller uppsåtligen gjort en överträdelse i något steg ska en sanktionsavgift tas ut, förklarar miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Miljö- och byggnadsnämnden har alltid rätt att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om sanktionens storlek inte är proportionerlig med överträdelse som har skett.

Kontakt:

Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021