Inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 7 maj sju ärenden varav tre igångsättningstillstånd. Ett gäller igångsättning för det nya industriområdet Hertsöfältet.

Igångsättningstillstånd för Hertsöfältet

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för Hertsöfältet samt godkänner projektbudget på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering. Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Pumpstation vid Tuna Strand

Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 29 750 000 kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för byggnation av pumpstation invid Tuna strand. Byggnationen är en del inom Östra länkens etapp 4E.

Reinvesteringar av fastigheter mm

Utskottet föreslås godkänna projektbudget på 25 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för akuta och planerade reinvesteringar inom fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service. Projekten kommer att genomföras löpande under 2020.

Reinvesteringar i varierande storlek och omfattning planeras för bland annat förvaltningshuset, Kungsfågeln och Lärkan i Gymnasiebyn, Sunderbyskolan, Örnen 7, Visitor center, bostäder samt skolors och förskolors utemiljöer.

Övriga ärende

Bland övriga ärenden kan nämnas detaljplan för Delta-huset på Porsön samt e-förslag om att anordna ny badplats vid Hällbacken/Lejde eller vid Sinksundet.

Kontakt
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021