Kronanvägen, näringslivsprojekt, styrdokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 19 ärenden, bland annat detaljplanen för Kronanvägen och projektmedel för näringslivsutveckling samt ändrade styrdokument.

Detaljplan för Kronanvägen

Kommunfullmäktige föreslås att anta detaljplanen för Kronanvägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk som saknas i stadens trafiknät som gynnar kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Syftet är också att komplettera bebyggelsen med mindre grupper av bostäder, totalt cirka 230, en förskola samt säkerställa gröna stråk för vistelse, ekologiska korridorer för djur och växter samt bevara höga naturvärden.

– Att hålla igång bostadsbyggandet är extremt viktigt för Luleå och Kronanvägen möjliggör att vi kan hålla ett högt tempo, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande.

Delar av väglänken är redan byggda och Kronanvägen bedöms ha en stor betydelse för kopplingen mellan närliggande stadsdelar, bland annat kommer avståndet mellan Porsön och Hertsön att minska med 2,5 kilometer.

Projektmedel för Luleå Business

Arbetsutskottet beslutade om finansieringen till det nya kommunägda bolaget Luleå Business Region projektverksamhet. För detta avsätts en miljon kronor för år 2020 och två miljoner årligen från och med år 2021. Luleå Business Region ska i samverkan med andra aktörer söka och driva projekt som främjar näringslivsutveckling i Luleå.

Projektmedel utgår utöver den ordinarie verksamhetsfinansieringen. I bolaget Luleå Business samlas från och med nästa år verksamheterna från de tidigare bolagen Visit Luleå och Luleå Näringsliv.

Kompetensförsörjning i mindre företag

Ett första projekt som Luleå Business Region ska jobba med är för kompetensförsörjning i samverkan (SkiSAM). Projektet går ut på att fler små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning ur genusperspektiv. Arbetsutskottet beslutade om att finansiera projektet med två miljoner kronor under projektperioden 2020–2023.

Det är Luleå Business Region, Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv Holding som ska samarbeta i projektet.

Ändrade styrdokument till beslut

Kommundirektörens instruktion har setts över i syfte att utveckla och tydliggöra uppdraget samt rollfördelningen mellan kommunens högste tjänsteperson och kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens delegationsordning har kompletterats med och ändrats efter kommunstabens omorganisation med en del ändringar i struktur och funktioner och utgår från att funktionen biträdande kommundirektör avvecklas. Avsnittet beslutanderätt för kommunstyrelsens ordförande kompletteras med att denne även ska besluta om kommundirektörens kompetensutveckling.

Kommunens attestreglemente från 2005 har ändrats och anpassats till nya förutsättningar med bland annat digitaliseringen.

Ingen rutschkana i Råneå

Kommunstyrelsen föreslås att avslå ett e-förslag om att bygga en vattenrutschkana och renovera badhuset i Råneå. Stadsbyggnadsnämnden har berett ärendet och uppger att kostnaderna för renoveringen uppskattas till 30 miljoner kronor som skulle betyda en hyreshöjning för kultur- och fritidsförvaltningen från dagens 850 000 kronor per år till tre miljoner kr/år. Badhuset används huvudsakligen för simundervisningen, besöksfrekvensen motiverar inte renoveringen, anser kultur- och fritidsförvaltningen.

Bland övriga ärenden:

  • 300 000 kronor anslås till undersökningen Insikt där Sveriges kommuner och Regioner mäter kommunens service och myndighetsutövning gentemot företag.
  • Förslag att kommunfullmäktige besluta om att det årliga partistödet om totalt 5,2 miljoner kronor betalas ut till partierna i fullmäktige.
  • Luleå kommuns medlemskap i nätverket Emilia Romagna Network (SERN) föreslås att avslutas från år 2020.
  • Luleå kommun föreslås bli medlem i nätverket Arctic Mayors och därmed observatör i Arktiska Rådet

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande, 072 752 10 24

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021