Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet behandlar den 14 november 13 ärenden, däribland detaljplan för Kronanvägen samt vägval för kommande etapper av Östra länken.

Östra länken mot Uddebo och Hertsön

Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om ytterligare tre etapper i projekt Östra Länken. Etapperna är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär, i enlighet med VA-plan 2030.

Förslaget är att dessa etapper kopplas samman med tidigare arbeten i projektet och dras österut från pumpstation P39 som byggts vid västra Skurholmen. Vatten- och avloppsledningarna kommer då gå längs Svartövägen ut mot Uddebo för att slutligen nå kommunens avloppsreningsanläggning. Nya ledningar kommer även att dras från Hertsön genom Kalvholmen ut mot Uddebo och ansluts på vägen till huvudledningssystemet. I etapperna behöver nya pumpstationer byggas.

Kronanvägen

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kronanvägen.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk som saknas i stadens trafiknät som gynnar kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Syftet är också att komplettera bebyggelsen med mindre grupper av bostäder, totalt cirka 230, en förskola samt säkerställa gröna stråk för vistelse, ekologiska korridorer för djur och växter samt bevara höga naturvärden.

Delar av väglänken är redan byggda och Kronanvägen bedöms ha en stor betydelse för kopplingen mellan närliggande stadsdelar, bland annat kommer avståndet mellan Porsön och Hertsön att minska med 2,5 kilometer.

Justering av va-taxan för 2020

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att höja avgiften för vatten och avlopp enligt konsumentprisindex 1,4 procent från och med 1 januari 2020. Nuvarande taxekonstruktion behålls och samtliga taxeslag höjs med angiven procentsats.

Indexjusteringen innebär att en familj i normal villa får betala 10 kr mer i månaden för sin vatten- och avloppstjänst. För boende i lägenhet innebär samma höjning motsvarande 6 kr i månaden.

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021