Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 7 oktober sju ärenden, bland annat kommunens delårsrapport.

Goda resultat

Kommunens delårsrapport för de första åtta månaderna visar ett positivt resultat på 284 miljoner kronor, för hela året pekar prognosen på ett resultat på 131 miljoner kronor. Det uppfyller två av kommunens fyra finansiella mål: Ett överskott på två procent och en flerårsplan utan skattehöjningar.

– Det är bra att vi satte igång arbetet med effektiviseringar i tid. Förvaltningarnas arbete med effektiviseringar ger resultat. Om vi jämför med andra kommuner som brottas med kraftiga resultatunderskott är det rätt väg att gå, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Delårsrapporten går till kommunfullmäktige för beslut som även föreslås ge kommundirektör Mikael Lekfalk i uppdrag att redovisa åtgärder för att nå även de övriga målen (nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga tio procent samt en oförändrad soliditet).

Prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 771 miljoner kronor vilket motsvarar ett underskott i investeringsbudgeten med 41 miljoner kronor.

Delårsrapporten följer även upp kommunfullmäktiges mål för ökad jämlikhet och jämställd fördelning av makt och resurser samt minskad klimatpåverkan och starkare ekonomi. De flesta målen bedöms att uppnås, dock inte befolkningsmålet. Luleå växte med 216 personer under årets första åtta månader, detta är 184 färre personer än prognosen.

Nytt förslag om Luleå Kulturskola

Kommunstaben har berett ärendet om att avsluta avsiktsförklaringen gällande kulturskolan och lägger ett alternativt förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Förslaget går ut på att inte avsluta avsiktsförklaringen 2020-01-01 utan att fortsätta år 2020 ut och minska kommunens resultat med fem miljoner kronor som överförs till barn- och utbildningsnämnden för finansiering av kulturskolan. Detta skulle ge skolan längre tid för omställning.

Barn- och utbildningsnämnden hade som en del i sitt effektiviseringsarbete lagt fram förslaget om att avsluta rådande avsiktsförklaring för kulturskolan och minska ramen med fem miljoner kronor kommande året.

En motion från Miljöpartiet har inkommit om att ansvaret för kulturskolan överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Skolan har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår den.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021