Planbesked Kallax, projekt, motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt 19 ärenden, bland annat flera projektansökningar och motioner.

Planbesked Kallax

För att kunna utvidga verksamheten vid Kallax företagsstad lämnar kommunen ett positivt planbesked om ändrad detaljplan. Kommunstaben hade däremot föreslagit att kommunen lämnar ett negativt planbesked med hänsyn till mycket höga naturvärden i form av gammal tallskog på Kallaxheden samt att ärendet kan få en prejudicerade verkan, att fler fastighetsägare vill ta grönområden i anspråk.

Arbetsutskottets beslut motiverades med att fastighetsägaren avser att utöka verksamheten och skapa 15 arbetstillfällen.

Medfinansiering av projekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att anslå medel till följande projekt:

  • IUC Norrbottens projekt Social Media Selling får maximalt 450 000 kronor under 2019-2021. Projektet hjälper småföretag med strategier för digitala affärsmodeller, marknadsföring och försäljning.
  • 206 000 kronor går till en förstudie som blir första steget i arbetet för att Luleå kan bli Årets Stadskärna 2022.
  • LTU Green Fuels får 150 000 kronor för fortsatt forskning med att omvandla skogsindustrins bi- och restprodukter till flera olika typer av förnybara drivmedel och kemikalier.

Programvara, kommunfullmäktige, aktivitetsstöd

En motion från Sverigedemokraterna om kommunens inköp av programvara till att gå från

betald till fri programvara avslås. IT-kontoret har utrett förslaget och bedömer det som inte genomförbart då merparten av kommunkoncernens programvaror och datasystem endast fungerar på en Microsoft-plattform.

Per Tjärdalen från Moderaterna föreslår i en motion att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden så att de börjar redan kl. 9 istället för kl. 13.15 som idag. Nuvarande sammanträdesordning är fastställd av kommunfullmäktige och kan inte ändras i efterhand. Ändringar av sammanträdestider kan tas i beaktande först vid fastställande av kommande års sammanträdesordning.

En motion från tre liberala ledamöter avslås. Förslaget innebar att kommunfullmäktige inrättar en parlamentarisk arbetsgrupp som ser över arbetsmetoder och arbetssätt, tex genom att stimulera för ett årligt återkommande ungdomsparlament. Tidigare försök med att starta ett ungdomsparlament lyckades inte. Kommunstaben har fått i uppdrag att senast december 2019 presentera ett förslag till ett kommunövergripande koncept för ungdomsinflytande.

En motion från Kristdemokraterna om att höja det lokala aktivitetsstödet till föreningar avslås i avvaktan på en genomlysning av alla föreningsbidrag i Luleå som kultur- och fritidsförvaltning håller i. Kommunen delar årligen ut 2,6 miljoner kronor i aktivitetsstöd till föreningar.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021