Pressmeddelande: Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 22 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 16 ärenden på dagens sammanträde. Utskottet ställde sig bland annat bakom ett förslag om hyreslättnader till företag i utsatta branscher. De valde att avslå ett förslag om förstudie av en högstadieskola i centrum, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens kommande utredning. Dagens sammanträde var det första med Carina Sammeli som kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om hyreslättnader till företag i utsatta branscher 2021

I maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att respektive nämnd under året skulle ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader. Rabatten syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin i utsatta branscher.

Regeringen har nu aviserat en ny period av statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran (LOK). Den nya perioden föreslås bli januari – mars 2021. Det har dock ännu inte tagits beslut om att återinföra lokalhyresstödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Enligt förslaget som utskottet ställde sig bakom, bör respektive nämnd i kommunen under 2021 ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader, i enlighet med regeringens förordning om hyresrabatter.

- Corona har slagit hårt mot vissa branscher, och där Luleå kommun är hyresvärd vill vi underlätta för företagen och ge dem hyreslättnader. Vi vet att förra året hyreslättnaderna var uppskattade och att en fortsättning är efterlängtat, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Förstudie högstadieskola i centrum

Bakgrund i korthet: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-17 att föreslå kommunstyrelsen att utreda lämplig lokalisering för högstadium i centrum. Förstudien skulle utgå från en samlad bild för centrumplanering och ta hänsyn till bland annat väg-, trafik-, parkerings- och kollektivtrafiksfrågor.

Därefter genomfördes den 8 november en folkomröstning om skolstrukturen i Luleå. Resultatet fastställdes av valnämnden 2020-11-10. Kommunfullmäktige fattade i januari 2021 beslut om fortsatt hantering av skolstrukturen med anledning av folkomröstningen. Beslutet innebär bland annat att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå en struktur för Luleås skolor och förskolor områdesvis. Utskottet valde därför att avslå barn- och utbildningsnämndens förslag om en förstudie för en högstadieskola i centrum.

- Efter folkomröstningen har kommunfullmäktige beslutat att en öppet och förutsättningslös utredning av skolstrukturen ska göras, och då ska ingen parallell förstudie om högstadieskola göras, säger Carina Sammeli.

Rapport om förvaltningsområden för meänkieli, finska och de samiska språken 2020

Luleå kommun ingår i förvaltningsområde för finska sedan 2013 och i förvaltningsområden för meänkieli och samiska sedan 2018. Kommunens arbete styrs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Lagen innebär bland annat utökade rättigheter för sverigefinnar, tornedalingar och samer i deras kontakter med kommunen.

Rapporten, som presenterats för utskottet, beskriver vilka åtgärder som genomförts i berörda verksamheter utifrån lagen. Den visar också hur Luleå kommun har nyttjat statsbidraget ur anslaget nationella minoriteter. Statsbidraget uppgår till 1.5 mkr årligen.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av anslutningsavtal till aktieägaravtal för Arctic Business Incubator AB
  • Godkännande av avtal om tjänsteköp för centrumutveckling från Luleå Business Region AB


Se föredragningslistalänk till annan webbplats
Kontaktperson
: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92