Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 7 ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat ett nytt planuppdrag för del av centrum, Svalan 9, samt en granskningsrapport gällande kommunens bolagsstyrning.

Planuppdrag del av centrum, Svalan 9

Lulebo AB har ansökt om planbesked för del av Centrum, Svalan 9. Av ansökan framgår att Lulebo vill uppföra tre nya byggnadsvolymer inom fastigheten. Den föreslagna bebyggelsen skulle enligt förslaget omfatta 6, 7 och 15 våningar från nivå Tullgatan och ska inrymma cirka 150 lägenheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslaget. Stadsbyggnadsnämnden kommer därmed att få i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Svalan 9.

- Det känns både kul och spännande att vårt kommunala bostadsbolag vill bygga i centrum. Luleå växer och vi behöver fler bostäder, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Granskningsrapport gällande bolagsstyrning

KPMG fått i uppdrag att granska bolagsstyrningen ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har omfattat Luleå Kommunföretag AB.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att klargöra hur de formella och vissa fall informella beslutsvägarna ser ut och hur styrningen sker mot kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av kommunens yttrande.

Övriga ärenden:

  • Nämndsinitiativ (L) om åtgärder för företagen och näringslivet med anledning av coronapandemin: utskottet biföll förslaget
  • Motion (MP) om kärnkraft i Bottenviken: förslaget avslog
  • Motion (C) om att införa vikariepool i skolan och fritidshemmen i: förslaget avslog
  • Remiss gällande införandet av en familjevecka påbörjas- familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal
  • Godkännande av samarbetsavtalet med Uleåborg

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076