Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 25 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 25 januari 7 ärenden. Bland annat planuppdrag för del av centrum, Svalan 9, samt en granskningsrapport gällande kommunens bolagsstyrning.

Planuppdrag del av centrum, Svalan 9

Lulebo AB har ansökt om planbesked för del av Centrum, Svalan 9. Av ansökan framgår att Lulebo vill uppföra tre nya byggnadsvolymer inom fastigheten. Den föreslagna bebyggelsen skulle enligt förslaget omfatta 6, 7 och 15 våningar från nivå Tullgatan och ska inrymma cirka 150 lägenheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan.

Granskningsrapport gällande bolagsstyrning

KPMG fått i uppdrag att granska bolagsstyrningen ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har omfattat Luleå Kommunföretag AB.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att klargöra hur de formella och vissa fall informella beslutsvägarna ser ut och hur styrningen sker mot kommunfullmäktiges mål. Utskottet får under mötet ta del av kommunens yttrande.

Övriga ärenden:

  • Nämndsinitiativ (L) om åtgärder för företagen och näringslivet med anledning av coronapandemin
  • Motion (MP) om kärnkraft i Bottenviken
  • Motion (C) om att införa vikariepool i skolan och fritidshemmen i
  • Remiss gällande införandet av en familjevecka påbörjas- familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal
  • Uppdatering av samarbetsavtalet med Uleåborg

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076