Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott årets första sammanträde. Sammanlagt sex ärenden behandlades. Bland annat en förstudie gällande området Trekanten i centrala Luleå.

Förstudie Trekanten

Bakgrund i korthet: Luleå Energi behöver en ny plats för fördelningsstation i centrum, i närheten av nuvarande läge i kvarteret Strutsen. Syftet med den nya stationen är att långsiktigt säkra elförsörjningen för Luleå centrum. Det har funnits olika idéer om hur det aktuella området Trekanten ska utvecklas genom åren. Nu har en förstudie tagits fram. Den syftar till att klargöra möjligheterna att förlägga Luleå Energis fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats i centrum.

Förstudien visar att Trekanten har goda möjligheter till att kunna utformas till en torgplats för aktiviteter året om med plats för bland annat salutorg och scen. För att få till detta krävs en förändrad trafiksituation. Enligt förstudien bör Namnlösa gatan avvecklas och trafiken istället ledas via Skeppsbrogatan och Smedjegatan. Det krävs även att befintliga parkeringsplatser omlokaliseras, till exempel i ett underjordiskt parkeringsgarage på samma plats.

Kommunstyrelses arbetsutskott har tagit emot och godkänt förstudien.

- Förstudien pekar på att det både går att förverkliga Luleå Energis behov på en ny fördelningsstation för att försörja centrum med el och att skapa Trekanten till en mötesplats för Luleborna. Det här känns spännande och vi ser fram emot nästa steg, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Information om förutsättningar för genomförande av projektet Malmporten i Luleå

Luleå hamn är strategiskt viktig inte bara för kommunen och regionen, utan även som ett nationellt och europeiskt nav. Syftet med projektet Malmporten är att säkra att Luleå har en bra hamn för sjöfart även i framtiden.

För att motsvara de behov som den moderna sjöfarten har när det gäller hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet behövs ett antal insatser under de kommande åren. Bland de åtgärder som krävs ingår bland annat muddring av farleder, men även Luleå kommuns åtaganden kring själva hamnanläggningen och hamnområdet. Bedömningen är att projekt Malmporten är en förutsättning för att bibehålla Luleå hamns roll som transportnav för den norrbottniska exportindustrin.

Ärendet gick upp som en informationspunkt på dagens sammanträde. Beslut i frågan flyttas fram till februari 2021, med hänsyn till ändrad tidsplan för Trafikverket.

Övriga ärenden

  • Godkännande för medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021 – 2023: totalt 600 000 kr
  • Godkännande av överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Bindningen 1 (Kronandalen)
  • Godkännande om utökning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten: med Bodens kommun som ny förbundsmedlem
  • Avslag för motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker

Se föredragningslistalänk till annan webbplats


Kontaktperson:
Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076