Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari 2021

Den 11 januari återupptar kommunstyrelsens arbetsutskott sina sammanträden. Sammanlagt sex ärenden ska behandlas på årets första sammanträde. Bland annat en förstudie om Trekanten i centrala Luleå samt ett förslag gällande Malmporten i Luleå hamn.

Förstudie Trekanten

Bakgrund i korthet: Luleå Energi behöver en ny plats för fördelningsstation i centrum, i närheten av nuvarande läge i kvarteret Strutsen. Syftet med den nya stationen är att långsiktigt säkra elförsörjningen för Luleå centrum. Det har funnits olika idéer om hur det aktuella området Trekanten ska utvecklas genom åren. Nu har en förstudie tagits fram. Den syftar till att klargöra möjligheterna att förlägga Luleå Energis fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats i centrum.

Förstudien visar att Trekanten har goda möjligheter till att kunna utformas till en torgplats för aktiviteter året om med plats för bland annat salutorg och scen. För att få till detta krävs en förändrad trafiksituation. Enligt förstudien bör Namnlösa gatan avvecklas och trafiken istället ledas via Skeppsbrogatan och Smedjegatan. Det krävs även att befintliga parkeringsplatser omlokaliseras, till exempel i ett underjordiskt parkeringsgarage på samma plats.

Kommunstabens förslag till beslut är att förstudien ska godkännas, dels som underlag inför beslut avseende placering av Luleå Energis nya fördelningsstation, dels som underlag för beslut om hur Trekanten ska utvecklas som allmän mötesplats.

Beslut om förutsättningar för genomförande av projektet Malmporten i Luleå

Luleå hamn är strategiskt viktig, inte bara för kommunen och regionen, utan även som ett nationellt och europeiskt nav. Syftet med projektet Malmporten är att säkra att Luleå har en bra hamn för sjöfart även i framtiden.

För att motsvara de behov som den moderna sjöfarten har när det gäller hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet behövs ett antal insatser under de kommande åren. Bland de åtgärder som krävs ingår bland annat muddring av farleder, men även Luleå kommuns åtaganden kring själva hamnanläggningen och hamnområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ställa sig bakom förslaget, att uppdra till vd i Luleå Hamn AB samt vd i Luleå Kommunföretag AB att slutförhandla för projekt Malmporten och dess övergripande finansierings- och samverkansavtal.

Ärendet går upp som en informationspunkt på ksau. Beslut i frågan flyttas fram till februari 2021, med hänsyn till ändrad tidsplan för Trafikverket.

Övriga ärenden

  • Medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021 – 2023: förslag att anslå totalt 600 000 kr
  • Överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Bindningen 1 (Kronandalen)
  • Förslag om utökning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten: med Bodens kommun som ny förbundsmedlem
  • Motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076