Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december 2020

Vid dagens sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott behandlades 18 ärenden. Bland annat detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum samt planuppdrag för del av Storheden.

Detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum

Syftet med detaljplaneprogrammet är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och bygger på en långsiktig utveckling av Mjölkuddens centrum. Programmet kommer att utgöra underlag för flera separata detaljplaner.

Förslaget tydliggör behov av sammankopplade stråk och kopplingar mellan olika områden kring Mjölkuddens centrum, men också på behovet av en utveckling av allmänna ytor, då dessa ger förutsättningar för attraktiva, trivsamma, gröna och tryggare utomhusmiljöer för de boende och dess besökare. Förslaget, som godkändes av utskottet i dag, innebär möjliggörande av förtätning med bostäder, kontor och centrumverksamheter.

- Vi ser positivt på att vi nu tar fram ett detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum. Det här kommer att ge oss en helhetsbild av hur vi kan utveckla området på bästa sätt, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Planuppdrag för del av Storheden

Fastighetsbolaget Nyfosa har lämnat in en ansökan om planbesked för ny detaljplan för Storheden 1:37. Ansökan avser en förtätning inom Storheden med fyra nya byggnader för storskalig handel samt ett parkeringshus. Förslaget innebär att ny detaljplan för ökad byggrätt för storskalig handel prövas.

En debatt kring hur utvecklingen av Storheden kommer att påverka centrumhandeln föregick beslutet. Arbetsutskottet beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Storheden 1:37.

- Det är bra att vi har en aktiv politisk dialog om hur Storheden ska utvecklas. Vi vill fortsätta att utveckla området, med så liten påverkan för handeln i centrum som möjligt, säger Fredrik Hansson.

Kommunövergripande prioriteringar i lönepolitisk handlingsplan 2021-2022

Kommunens lönepolitiska handlingsplan 2021-2022 beskriver kommunens fokusområden och lönepolitiska ställningstaganden de två närmaste åren. De handlar i korthet om fördelning av ekonomiskt utrymme. Prioritering av en specifik yrkesgrupp innebär att arbetsgivaren totalt sett under perioden avsätter ett större löneutrymme i förhållande till andra grupper. Utskottet ställde sig bakom förslaget och frågan går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Enligt förslaget föreslås följande kommunövergripande prioriteringar:

  1. Enhetschefer inom socialförvaltningen
  2. Socialsekreterare
  3. Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor
  4. Lärare grundskola åk 1-9 och SFI-lärare
  5. Skolledare inom grundskola och gymnasium

Bland övriga ärenden

  • Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30
  • Yttrande på förslaget till inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
  • Förslag om medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021-2023 (återremitterat ärende)

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076