Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december

Den 21 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott för sista gången i år. Utskottet ska behandla sammanlagt 18 ärenden. Bland annat detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum samt planuppdrag för del av Storheden.

Detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum

Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att ett förslag till detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum ska tas fram. Syftet med programmet är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och bygger på en långsiktig utveckling av Mjölkuddens centrum. Programmet kommer att utgöra underlag för flera separata detaljplaner.

Förslaget tydliggör behov av sammankopplade stråk och kopplingar mellan olika områden kring Mjölkuddens centrum, men också på behovet av en utveckling av allmänna ytor, då dessa ger förutsättningar för attraktiva, trivsamma, gröna och tryggare utomhusmiljöer för de boende och dess besökare. Förslaget innebär möjliggörande av förtätning med bostäder, kontor och centrumverksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat rekommendera kommunfullmäktige att godkänna detaljplaneprogrammet.

Planuppdrag för del av Storheden

Fastighetsbolaget Nyfosa (genom Warm in the Winter) har lämnat in en ansökan om planbesked för ny detaljplan för Storheden 1:37. Ansökan avser en förtätning inom Storheden med fyra nya byggnader för storskalig handel samt ett parkeringshus. Förslaget innebär att ny detaljplan för ökad byggrätt för storskalig handel prövas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Storheden 1:37.

Avrop e-nämndens ramavtal Digitalt nyckelsystem

Räddningstjänsten och socialförvaltningen hanterar och förvarar en stor mängd huvudnycklar till olika byggnader och anläggningar. Denna nyckelhantering bedöms som osäker då huvudnycklar riskerar att komma bort, samtidigt som det låser fast räddningstjänsten och socialförvaltningens personal till en brandstation eller annan utgångspunkt där nycklarna vanligtvis finns förvarade.

Förslaget som utskottet ska ta ställning till, är att kommunen i stället ska införa en digital nyckelhantering. Det skulle skapa andra förutsättningar till en säkrare och mer effektiv hantering. Omfattningen på avtalet är max 10 mkr kronor under avtalstiden på tre år. Avtalet omfattar även en möjlighet till beställning för följande kommunala bolag: Luleå Business Region AB, Lulebo AB, Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå MiljöResurs AB, Luleå Hamn AB och Nordiskt Flygteknik Centrum AB.

Utskottet föreslås besluta att Luleå Kommun ska avropa e-nämndens ramavtal för digitalt nyckelsystem.

Bland övriga ärenden

  • Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30
  • Yttrande på förslaget till inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
  • Förslag om medfinansiering av projekt LTU Green Fuels, 2021-2023

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076