Pressmeddelande Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 14 ärenden på dagens sammanträde. Utskottet tog bland annat ställning till ett nytt förslag om överlåtelse av Sållet 1, tidigare Svartöstadens skola. Ett oenigt arbetsutskott ställde sig bakom förslaget om att fastigheten Sållet 1 ska säljas till Svartöstadens friskola ekonomisk förening, till en summa av 1.7 miljoner kronor.

Överlåtelse av fastigheten Luleå Sållet 1, Svartöstadens skola

Luleå kommun vill sälja fastigheten Sållet 1 i Svartöstaden. Fastigheten är avsedd för skolverksamhet och byggnaden på fastigheten räknas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Det innebär bland annat att den inte får förvanskas till yttre form och allmän karaktär.

Bakgrund i korthet: Stadsbyggnadsnämnden har tidigare i år beslutat att Sållet 1 ska säljas. Innan anbudsförfarandet genomfördes, begärde stadsbyggnadsförvaltningen in två värderingar där marknadsvärdet bedömdes till 12 miljoner respektive 9,2 miljoner kronor. Fastigheten har därefter varit utbjuden till försäljning på anbud. Det enda och högsta anbudet inkom från Svartöstadens friskola ekonomisk förening, där budet uppgick till 1 400 000 kr.

Efter anbudsförfarandet har en tredje värdering begärts in där marknadsvärdet bedömdes till 7 miljoner kronor. I november i år inkom Svartöstadens friskola med ett nytt bud på 1 700 000 kr.

Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom idag, är att Luleå kommun ska sälja fastigheten Sållet 1 för 1 700 000 kr till Svartöstadens friskola ekonomisk förening. (S) föreslog försäljningspriset 3.5 miljoner kronor, men förslaget röstades ned. Även (V) inkom med ett förslag om att hyra ut fastigheten till anbudsgivaren. Även detta röstades ned av utskottet.

- Vi vill sälja fastigheten och hade föreslagit ett högre pris då vi anser att det var mer rimligt i förhållande till marknadsvärderingen. Men det är bra att ärendet kommer upp för beslut eftersom friskoleföreningen behöver få ett besked i frågan om försäljningen av Sållet 1, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Finansiering av evenemang Arctic Balloon Adventure

Det holländska företaget Arctic Balloon Adventure ansöker om bidrag för att genomföra ett ballong-event i Luleå. Målgruppen är ett tiotal internationella ballongteam med sex personer i varje team samt besökare. Eventet kommer att sammanfalla med tidpunkten för Luleå Live och skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix, i februari 2021. Kommunens styrgrupp för evenemang menar att eventet stärker befintliga evenemang och medverkar till fler gästnätter samt ett mervärde för Luleåborna.

Förslaget som politikerna tagit ställning till är att finansiera evenemanget Arctic Balloon Adventure med totalt 60 000 kronor. Arbetsutskottet godkände förslaget.

- Vi tycker att det här är intressant och att det ger ett mervärde till skridskoeventet i Luleå, till en rimlig kostnad för kommunen som värdstad, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att finansiera projektet NyföretagarCentrum Nord med 600 tkr/år 2021–2023
  • Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2021
  • Planuppdrag för ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1


Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076