Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 7 december 14 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till ett nytt förslag om överlåtelse av Sållet 1, tidigare Svartöstadens skola.

Överlåtelse av fastigheten Luleå Sållet 1, Svartöstadens skola

Luleå kommun vill sälja fastigheten Sållet 1 i Svartöstaden. Fastigheten är avsedd för skolverksamhet och byggnaden på fastigheten räknas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Det innebär bland annat att den inte får förvanskas till yttre form och allmän karaktär.

Bakgrund i korthet: Stadsbyggnadsnämnden har tidigare i år beslutat att Sållet 1 ska säljas. Innan anbudsförfarandet genomfördes, begärde stadsbyggnadsförvaltningen in två värderingar där marknadsvärdet bedömdes till 12 miljoner respektive 9,2 miljoner kronor. Fastigheten har därefter varit utbjuden till försäljning på anbud. Det enda och högsta anbudet inkom från Svartöstadens friskola ekonomisk förening, där budet uppgick till 1 400 000 kr.

Efter anbudsförfarandet har en tredje värdering begärts in där marknadsvärdet bedömdes till 7 miljoner kronor. I november i år inkom Svartöstadens friskola med ett nytt bud på 1 700 000 kr.

Förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning till, är att Luleå kommun ska sälja fastigheten Sållet 1 för 1 700 000 kr till Svartöstadens friskola ekonomisk förening.

Finansiering av evenemang Arctic Balloon Adventure

Företaget Arctic Balloon Adventure ansöker om bidrag för att genomföra ett ballong-event i Luleå. Målgruppen är ett tiotal internationella ballongteam med sex personer i varje team samt besökare. Eventet kommer att sammanfalla med tidpunkten för Luleå Live och skridskotävlingen Schaatsen Grand Prix, i februari 2021. Kommunens styrgrupp för evenemang menar att eventet stärker befintliga evenemang och medverkar till fler gästnätter samt ett mervärde för Luleåborna.

Förslaget som politikerna ska ta ställning till är att finansiera evenemanget Arctic Balloon Adventure med totalt 60 000 kronor.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att finansiera projektet NyföretagarCentrum Nord med 600 tkr/år
    2021–2023
  • Justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2021
  • Planuppdrag för ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1


Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076