Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på dagens sammanträde totalt åtta ärenden. Utskottet tog bland annat ställning till hur de ska hantera frågan om skolstruktur efter genomförd folkomröstning.

Kommunal folkomröstning i Luleå

En kommunal folkomröstning om Luleås skolstruktur genomfördes den 8 november 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige. Valnämnden fastställde resultatet den 10 november.

Med anledning av att folkomröstningen nu är genomförd och resultatet fastställt så har kommunstaben föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt hantering av frågan.

S och M lade i dag fram ett gemensamt yrkande att kommunfullmäktige beslutar följande:

  1. Att avbryta verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda enligt beslutet om framtidens skola.
  2. Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler genomförda med hjälp av extern kompetens.
  1. Att redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår.
  1. Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg.
  2. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram ett förslag till inriktning för kommunal service på landsbygden.
  3. Att rikta ett lönelyft till lärare inom grundskolan på 1 procent utöver normal lönerevision.

- Vi har haft en folkomröstning som engagerat många medborgare och vi har nu ett resultat att förhålla oss till. De förslag vi lägger idag visar hur vi vill gå vidare utifrån resultaten från folkomröstningen, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget och ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden:

  • Ägardirektiv Luleå Kommunföretag AB: förslaget är att inte genomföra några förändringar i direktivet för 2021
  • Godkännande av Överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Glidet 1
  • Utskottet ställde sig bakom förslaget om avrop via SKL ramavtal "Hälso- och sjukvårdsmaterial": SKL Kommentus inköpscentral tecknar ramavtal där medlemmar har rätt att avropa. Luleå kommun är medlem och har därmed rätt att avropa från deras avtal.

Inställd pressträff 23 november

Observera att dagens pressträff utgår, med anledning av utökat kommunfullmäktige. Aktuell pressinformation kommer istället att publiceras i kommunens pressrum på lulea.se enligt ordinarie rutin.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande,
070-23 65 076