Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 23 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 23 november 8 ärenden. Utskottet ska bland annat ta ställning till hur de ska hantera frågan om skolstruktur efter genomförd folkomröstning.

Kommunal folkomröstning i Luleå

En kommunal folkomröstning om Luleås skolstruktur genomfördes den 8 november 2020, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Valnämnden fastställde 2020-11-10 resultatet enligt följande: antal röstberättigade vid folkomröstningen var 63 041 personer. Av dessa röstade 24 068 personer vilket innebär ett valdeltagande om 38,2 procent.

Röstfördelning: Alternativ 1: 21 907 röster, motsvarar 91,02 procent av avgivna röster

Alternativ 2: 1 774 röster, motsvarar 7,37 procent av avgivna röster

Med anledning av att folkomröstningen nu är genomförd och resultatet fastställt så föreslår kommunstaben att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt hantering av frågan.

Överlåtelse- och genomförandeavtal avseende fastigheten Luleå Glidet 1

Byggnaden som bolaget Lerstenen Kronan 1 AB avser att bygga, inrymmer cirka 95 lägenheter av varierande storlek upplåtna med hyresrätt. Bolaget erhöll markanvisning till fastigheten genom beslut i kommunstyrelsen under 2017. Markanvisningsavtalet löpte ut 2018-12-31. Markanvisningen har därefter förlängt vid två tillfällen.

För giltigheten av överlåtelse- och genomförandeavtalet krävs därför ett nytt beslut av kommunstyrelsen. Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget att godkänna överlåtelse- och genomförandeavtalet avseende fastigheten Glidet 1.

Bland övriga ärenden:

  • Ägardirektiv Luleå Kommunföretag AB: förslaget är att inte genomföra några förändringar i direktivet för 2021
  • Avrop om SKL ramavtal "Hälso- och sjukvårdsmaterial": SKL Kommentus inköpscentral tecknar ramavtal där medlemmar har rätt att avropa. Luleå kommun är medlem och har därmed rätt att avropa från deras avtal. Förslaget är att så ska ske.

Inställd pressträff 23 november

Observera att pressträffen i samband med ksau utgår den 23 november. Detta med anledning av utökat kommunfullmäktige. Aktuell pressinformation kommer istället att publiceras under kommunens pressrum på lulea.se. Ett pressmeddelande skickas ut via e-post enligt ordinarie rutin.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontakt: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande,
070-23 65 076