Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 9 november 8 ärenden. Bland annat en förstudie gällande lokalisering av Teknikens Hus samt ett erbjudande om värdskap för Rally Sweden, World Rally Championship.

Förslag till beslut gällande rapporten Förstudie Teknikens Hus

Frågan om att placera Teknikens hus på Södra hamnplan har diskuterats under en tid. Vid nästa arbetsutskott kommer den förstudie som Luleå kommun tillsammans med Teknikens hus har tagit fram, att behandlas av politikerna.

Förstudien har utrett förutsättningarna för platsen, konsekvenser, hinder, risker, framgångsfaktorer samt vilka genomförande- och finansieringsfrågor som måste uppfyllas. Förslaget som politikerna ska ta ställning till, är att inte bygga Teknikens hus på Södra hamnplan.

Värdskap Rally Sweden, World Rally Championship

Kommunerna Luleå, Boden, Kalix och Piteå har tillsammans med Region Norrbotten bjudits in att ansöka om värdskap av Svenska Rallyt, som är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang. Tävlingen har traditionellt hållits i Värmland, men då de värmländska skogarna inte längre garanterar snö har Svenska Rallyt nu riktat blicken längre norrut.

Projektgruppen lämnade in en intresseanmälan till Rally Sweden under våren 2020. Enligt kommunstabens bedömning kommer VM-rallyt att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett mervärde för Luleå som värdstad. Staben rekommenderar därför kommunfullmäktige att bifalla förslaget om att utgöra värdkommun tillsammans med övriga offentliga kommuner, och anslå 3 mkr per år under perioden 2022-2024. Arbetsutskottet ska ta ställning i frågan vid kommande sammanträde.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag till beslut gällande digital mötesplats i Råneå
  • Värdskapsbidrag för representationsmiddag i samband med KPN Grand Prix
  • Samverkansprojekt Växa tillsammans, Luleå och Bodens kommuner

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande, 070-23 65 076