Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 12 ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat kommunstabens delårsuppföljning, två nya planuppdrag samt förslag om medborgardialog för utvecklingsplan Porsön.

Utvecklingsplan och medborgardialog för Porsön

- Förslag om att återuppta arbetet gällande medborgardialog och utvecklingsplan för Porsön.

På bostadsområdet Porsön bor cirka 5 500 invånare. Nu vill Luleå kommun utveckla stadsdelen och bland annat vill de erbjuda medborgardialoger. Resultaten ska användas som underlag till en kommunal utvecklingsplan.

Syftet med att hålla så kallade medborgardialoger är att få kunskap om vilka behov och önskemål som finns hos Porsöborna själva. Dialogen ska hållas mellan politikerna och de boende och verksamma på området. Enligt förslaget, som utskottet i dag ställde sig bakom, ska kommunstyrelsen utse en politisk styrgrupp som ska arbeta vidare med frågorna.

- Det känns bra att vi nu får fart på arbetet med att utveckla Porsön. Vi tror att medborgardialog är ett bra verktyg, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Planuppdrag för del av Centrum, Ripan 11, 12 13

Under 2018 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om planuppdrag för Ripan 15. Planarbetet har även omfattat övriga fastigheter inom kvarteret. Under arbetet med detaljplanen har Hus i Luleå AB kommit in med en förfrågan om ändrad detaljplan för del av Centrum, Ripan 13. Förfrågan avser påbyggnad av befintlig byggnad med 1 till 3 våningar. Påbyggnaden föreslås innehålla kontorsverksamhet och publik verksamhet i marknivå mot Varvsgatan.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen bäst hanteras i ett nytt uppdrag och en separat planprocess omfattande fastigheterna Ripan 11, Ripan 12 och Ripan 13.

Utskottet beslutade i dag att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan.

Undersökning om hur nöjda Luleåborna är med kommunens hantering av coronapandemin (Ipsos)

Arbetsutskottet fick vid dagens möte en information gällande en aktuell undersökning. Det är kommunikationsenheten som beställt en mätning av hur nöjda kommuninvånarna är med hur kommunen hanterat coronapandemin.

Undersökningen visar i korthet att Luleå kommun har hanterat coronapandemin på ett övervägande bra sätt. Det anser sex av tio Luleåbor som tillfrågats. Hälften av de svarande ger också godkänt för kommunens information om corona till medborgarna.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag till beslut gällande riktlinjer för bostadsförsörjning
  • Motion (RS) om översyn av konsulttjänster
  • Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kontaktperson: Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24