Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti

Ett e-förslag, en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet samt två överlåtelseavtal gällande fastigheter. Det är några av frågorna som Luleås politiker behandlade vid dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 15 ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet.

Samverkansavtal med Luleå tekniska universitet

Luleå kommun och universitetet vill formulera en övergripande inriktning för sitt samarbete genom ett så kallat samverkansavtal. Det gemensamma arbetet ska bidra positivt både till kommunens utveckling och universitetets verksamhet. En viktig uppgift blir att tillsammans stärka Luleå som attraktiv studentstad.

– Universitetet är en viktig motor för hela länet och en viktig samarbetspartner till oss som kommun. Vi har båda ett intresse av att locka hit fler studenter och på sikt nya Luleåbor, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaringen beskriver hur samverkan och uppföljning ska ske. Bland annat ska kommunledning och universitetsledning träffas två gånger per år och samtala om aktuella frågeställningar. De båda organisationerna ska tillsammans bilda arbetsgrupper som har till uppdrag att utveckla och följa upp samarbetet. Arbetsutskottet valde att ställa sig bakom förslaget. Ärendet går upp till kommunstyrelsen för beslut.

Medfinansiering av projektet Returpunkt centrum

Lumire besökte dagens utskott för att presentera projektet Returpunkt centrum. Projektet handlar om att skapa en mötesplats i centrum som främjar cirkulär ekonomi och återbruk. Tanken är att det ska vara ett komplement till Luleås nya Återvinningscentral i Kvarteret Risslan. Returpunkten ska vara en mötesplats där användare kan laga, byta och köpa återbruk för att öka användningen och förlänga livet på prylar och material. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i dag att medfinansiera projektet Returpunkt centrum med totalt 3 272 tkr (228 tkr år 2020, 1522 tkr år 2021 och 1522 tkr år 2022).

– Det här är ett viktigt och spännande projekt och ett steg i den omställning som vi vill göra i Luleå, säger Lenita Ericson.

Ekonomisk månadsrapport per 2020-07-30

Kommunens ekonomichef presenterade den ekonomiska rapporten per augusti 2020. Den visade bland annat ett positivt resultat med 72 mkr bättre än budget. Samtliga nämnder redovisade ett 0-resultat eller plus.

– Det är givetvis positivt att vi gör ett bra ekonomiskt resultat säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande. Men siffrorna ska också analyseras mer noggrant när delårsrapporten släpps.

Bland övriga ärenden:

  • Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2021
    Överlåtelse av fastigheten Sovsäcken 2, Kronan etapp 2, till Amasten Fastighets AB - ändrad upplåtelseform
  • Finansiering av LTU:s forskarskola PROFS

Kontakt: Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande, telefon 072-451 11 76