Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020

Tio miljoner kronor till ett omställningsprojekt för tillväxt. Det var ett av förslagen som arbetsutskottet ställde sig bakom vid dagens sammanträde. Ytterligare 15 ärenden behandlades vid dagens möte i Luleå.

Finansiering av projekt avseende omställning för tillväxt

Coronapandemin påverkar arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen i Luleå på flera sätt, bland annat så har behovet av arbetskraft förändrats. Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om projektstöd på drygt 10 mkr, fördelat på en fyraårsperiod. Projektet ska skapa en samordningsstruktur för att bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Luleå. Kommunstaben menar i sitt yttrande att projektet kan mildra effekterna av Coronakrisen. Utskottet bifaller förslaget.
Mer information om detta i separat pressutskick.

Förslag om finansiering av projekt Creative Ebeneser

Kulturföreningen Ebeneser har ansökt om projektmedel på totalt 1 250 tkr för att finansiera Creative Ebeneser, ett lokalt och regionalt projekt som syftar till att stärka de kulturella- och kreativa näringarna (KKN). Den primära målgruppen är små och medelstora företag inom KKN som ska ges möjlighet att stärka sin lönsamhet och tillväxt. Projektets budget uppgår till 2 875 tkr. Från Luleå kommun söks 1 250 tkr, fördelat på en treårsperiod. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde i dag att ställa sig bakom förslaget:

- Den kulturella och kreativa näringen har stor potential att växa både lokalt och regionalt. Det ska bli spännande att följa projektet, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Planuppdrag för del av Centrum, Flundran 6 och 7

Galären har inkommit med en ansökan om ändrad detaljplan för del av Centrum, Flundran 6 och 7, som gränsar till Köpmangatan/Stationsgatan. Ansökan gäller förtätning av dessa fastigheterna för korttidsboende – exempelvis hotellverksamhet. Förslaget innebär att ett gårdshus uppförs i tre våningar som sträcker sig över båda fastigheterna. Arbetsutskottet bifaller förslaget. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan samt att besluta om antagande av planen.

Bland övriga ärenden:

  • Medfinansiering av Nattidrott 2020
  • Markanvisning till Luleälven Fastigheter AB avseende fastigheten Porsön 1:3
  • Tjänstekontrakt mellan Luleå Kommun och Luleå Lokaltrafik AB
  • Ett flertal upphandlingsärenden

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24