Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 juni totalt 19 ärenden. Bland dessa ett planuppdrag för del av Luleå C, ett omställningsprojekt för tillväxt samt förslag om finansiering av projektet Creative Ebeneser.

Planuppdrag för del av Centrum, Flundran 6 och 7

Galären har inkommit med en ansökan om ändrad detaljplan för del av Centrum, Flundran 6 och 7, som gränsar till Köpmangatan/Stationsgatan. Ansökan gäller förtätning av dessa fastigheterna för korttidsboende – exempelvis hotellverksamhet. Förslaget innebär att ett gårdshus uppförs i tre våningar som sträcker sig över båda fastigheterna. Arbetsutskottet föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ändrad detaljplan samt att besluta om antagande av planen.

Finansiering av projekt avseende omställning för tillväxt

Coronapandemin påverkar arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen i Luleå på flera sätt, bland annat så har behovet av arbetskraft förändrats. Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om projektstöd på drygt 10 mkr, fördelat på en femårsperiod. Projektet ska skapa en samordningsstruktur för att bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Luleå och arbetet ska ske i nära samverkan med Luleå Business Region. Kommunstaben menar i sitt yttrande att projektet kan mildra effekterna av Coronakrisen och utskottet föreslås därför att ställa sig bakom förslaget. Pengarna ska anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Förslag om finansiering av projekt Creative Ebeneser

Kulturföreningen Ebeneser har ansökt om projektmedel på totalt 1 250 tkr för att finansiera Creative Ebeneser, ett lokalt och regionalt projekt som syftar till att stärka de kulturella- och kreativa näringarna (KKN). Den primära målgruppen är små- och medelstora företag inom KKN som ska ges möjlighet att stärka sin lönsamhet och tillväxt. Projektets budget uppgår till 2 875 tkr. Från Luleå kommun söks 1 250 tkr. Kommunstaben föreslår utskottet att stötta förslaget.

Bland övriga ärenden:

  • Medfinansiering av Nattidrott 2020
  • Markanvisning till Luleälven Fastigheter AB avseende fastigheten Porsön 1:3
  • Tjänstekontrakt mellan Luleå Kommun och Luleå Lokaltrafik AB
  • Ett flertal upphandlingsärenden

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24