Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sex ärenden på dagens sammanträde i Luleå. Utskottet har bland annat tagit ställning till förslaget om en folkomröstning om Luleås skolstruktur – och det lutar mot ett avslag i den frågan.
- Det finns blandade uppfattningar politiskt om lämpligheten av en folkomröstning i det här läget, konstaterar Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Folkinitiativ för folkomröstning om Luleå skolstruktur: bakgrund

Enligt kommunstabens förslag bör politikerna rösta nej till en folkomröstning. Kommunstaben har även föreslagit ett nytt datum för en eventuell folkomröstning. Enligt förslaget ska den hållas 8 november i stället för den 11 oktober som var valnämndens förslag.

Motiveringen till tjänstemannaförslaget är att frågan är komplex och därmed inte lämpad för en folkomröstning. I dag tog kommunstyrelsens arbetsutskott ställning i frågan. Ett oenigt utskott beslutade att avslå frågan om en folkomröstning.

Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande:

- Vi ska fortsätta ta ansvar för en kvalitativ skolstruktur i Luleå. Men vi tror att det finns andra och bättre sätt att ta hand om medborgarnas åsikter, än att gå till folkomröstning i frågan, säger hon.

Utskottet gick även till beslut om en ny frågeställning, vid en eventuell folkomröstning. Förslaget som S lade fram – och som röstades igenom - lyder: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från LK långsiktiga vision och utvecklingsplan.

- Om kommunfullmäktige beslutar att det ska vara en folkomröstning så är det viktigt att folkinitiativet känner igen sin grundfrågeställning. Vi vill att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt för medborgarna att ta ställning till, säger Lenita Ericson.


Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

  1. Kommunfullmäktige beslutar att en eventuell folkomröstning ska avse följande frågeställning med två svarsalternativ:

Alternativ 1

Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt varnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2

Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

  1. Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en folkomröstning gällande Luleås skolstruktur.

Reservationer

Carola Lidén (C) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Den 15 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om en folkomröstning ska hållas i skolfrågan i Luleå kommun.

Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, Hertsöfältet

Arbetsutskottet ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens förslag gällande antagande av detaljplan för Hertsöfältet. Planområdet Hertsöfältet är idag obebyggt och består till största delen av ung bruksskog. Kommunens utredning visar att det finns goda förutsättningar för ett nytt industriområde på Hertsöfältet. Området kommer successivt att byggas ut till ett industriområde, med närhet till både järnväg och hamn. Utskottet beslutade föreslå fullmäktige att anta planen.

Förslag till beslut gällande hyreslättnader för företag

Detta ärende drogs ut och skickas till KS.

Övriga ärenden:

  • Luleå kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. Beslut bifalles enligt stabens förslag.
  • Informationspunkt om förlängning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020, med start den 16 juni kl. 13:15. Läggs till handlingarna.
  • Upphandling av ramavtal för inhyrning av maskiner, bodar, liftar med mera. Gäller för Luleå kommun samt bolagen. Utskottet beslutade att Luleå kommun ska anta de leverantörer som med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Omfattningen på ramavtalet är 8 mkr. Omedelbart justerad.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24