Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 maj sex ärenden. Bland annat detaljplan för Hertsöfältet samt frågan om tillfälliga hyreslättnader för företag. Arbetsutskottet ska även ta ställning till förslaget gällande folkinitiativ för en folkomröstning om Luleås skolstruktur.

Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, Hertsöfältet

Planområdet Hertsöfältet är idag obebyggt och består till största delen av ung bruksskog. Området kommer succesivt att byggas ut, under åtminstone 10 till 15 år framöver. Detaljplanen för området har tagits fram för att möta behovet och efterfrågan av industrimark i Luleå. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen.

Förslag till beslut gällande hyreslättnader för företag

Kommunfullmäktige rekommenderas besluta att respektive nämnd under 2020 ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader. Detta enligt regeringens förordning om hyresrabatter. Rabatterna gäller enbart de av regeringen utpekade branscherna.

Förslag till beslut gällande folkinitiativ för folkomröstning om Luleå skolstruktur

En namninsamling för ett folkinitiativ har genomförts i Luleå kommun under rubriken ”Nej till centralisering och stora enheter – Ja till ny utvecklingsplan för skolan”.

Ärendet har beretts av kommunstabens kansli, som gjort bedömningen att det är tillräckligt många giltiga namnunderskrifter för att uppfylla kraven för att väcka ett ärende om folkomröstning. Kommunstaben har begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt från valnämnden och föreslår fullmäktige att avslå begäran om folkomröstning. Nu ska arbetsutskottet ta ställning i frågan, innan fullmäktige fattar det formella beslutet om en folkomröstning ska hållas.

Övriga ärenden:

  • Luleå kommuns arbete mot våldsbejakande extremism
  • Beslut om förlängning av kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020, med start den 16 juni kl. 13:15
  • Upphandling av ramavtal för inhyrning av maskiner, bodar, liftar med mera.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24