Ärenden på kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på dagens sammanträde sju ärenden. Bland annat hanterades frågan om att införa nya avgifter för snöupplaget på Porsön, samt en granskning av hur Luleå kommun arbetar med intern kontroll.

Ekonomisk månadsrapport per sista mars 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Avgifter för snötippen Porsön

Utskottet rekommenderar fullmäktige att fastställa nya avgifter för snöupplaget på Porsön, som är mottagningsstation för snö från främst Luleå tätort. De nya avgifterna ska börja gälla från 2020-11-01.

Motion (C) om välkomstskyltar i Luleå kommun

Luleå kommun har i dagsläget åtta välkomstskyltar vid infarterna till Luleå. (C) har lämnat in en motion som bland annat gäller digital informationsskyltning, då de anser att dagens skyltning inte är tillräckligt bra. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att avslå motionen, främst på grund av den höga investeringskostnaden.

Förslag till beslut gällande motion (MP) om att upprätta en kommunal koldioxidbudget

(MP) har lämnat in en motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen. Anledningen är främst att det pågår ett arbete genom det så kallade Borgmästaravtalet. Förslaget bedöms inte ge en förstärkning av det lokala klimatarbetet.

Yttrande avseende granskning av ledning och styrning GDPR, registerförteckning för kommunstyrelsen

Dataskyddsombudet i Luleå kommun har genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete med dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet har varit att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig styrning av arbetet kopplat till GDPR. Granskningen har utmynnat i en rapport med rekommendationer för hur Luleå kommun bör arbeta för att efterleva den nya lagen. Utskottet beslutade att kommunstyrelsen bör anta yttrandet.

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att hämta och köpa material och inventarier från förskolan

Ett medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att hämta och köpa material och inventarier från förskolan har inkommit. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delvis bifalla förslaget, med hänvisning till att en inventariebank finns hos Arbetsmarknadsförvaltningen sedan 2017. I övrigt föreslår utskottet att förslaget avslås.

Kommunstabens yttrande avseende kommunrevisionens rapport om granskning av internkontrollen

En granskning av hur Luleå kommun arbetar med intern kontroll har visat på brister och kommunrevisorerna riktar därför en anmärkning mot kommunstyrelsen. Arbetet med att åtgärda bristerna, som bland annat gäller utbildning av tjänstemän och politiker samt översyn och samordning av riktlinjer, har påbörjats. Arbetsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att anta yttrandet. Kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson är positiv till att styrelsens interna rutiner granskas:

– Arbetet med intern kontroll är viktigt och något vi ständigt behöver se över. Jag välkomnar därför rekommendationerna från den granskning som kommunrevisorerna redovisat. Det ger oss möjlighet att upptäcka eventuella brister och att förbättra våra rutiner.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24