Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sex ärenden på dagens sammanträde. Bland annat enades utskottet om att Luleå kommun ska fortsätta medfinansiera projektet Norrbotniabanegruppen under en ny fyraårsperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sex ärenden på dagens sammanträde. Bland annat enades utskottet om att Luleå kommun ska fortsätta medfinansiera projektet Norrbotniabanegruppen under en ny fyraårsperiod.

Medfinansiering för Norrbotniabanegruppen (NBBG) 2020 - 2024

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017 - 2020 avslutas den sista juni i år. Därför söker NBBG nu medfinansiering hos samtliga medlemmar. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Luleå kommun medfinansierar en ny fyraårig projektperiod, på en total kostnad av 1 775 865 kronor.

- För oss är det mycket viktigt att fortsätta stötta projektet. Norrbotniabanan har stor betydelse både för oss i Luleå och för hela Europa, säger kommunstyrelsens ordförande i Luleå, Lenita Ericson.

Ändrad detaljplan för Dalbo, del av Björsbyn 1:12

Detaljplanen för Dalbo i Björsbyn vann laga kraft under 2018. Planens huvudsyfte är bostäder och verksamhetsområde. Nu föreslås en ändring av gällande detaljplan för att ge möjligheter till friare bestämmelser inom småhustomterna. Arbetsutskottet beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att anta en ändring med tillägg av gällande detaljplan.

Ändrad detaljplan för del av Gammelstad, Kombiterminalen

Kombiterminalen i Gammelstad är en viktig terminal i Sveriges godstransportsystem och har haft en positiv utveckling de senare åren. Nuvarande operatör ser potential att ytterligare utöka fraktvolymerna och vill se över möjligheten att anlägga fler spår inom terminalområdet. Även här föreslås att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta och anta ett förslag till ändrad detaljplan.

Förslag till beslut gällande motion om att Luleå Hamn utträder ur Sveriges Hamnar

Jonas Brännberg (RS) och Liv Shange Moyo (RS) har inkommit med en motion om att Luleå Hamn utträder ur Sveriges Hamnar. Motionen avslogs av utskottet.

Redovisning av kommunens handläggning av motioner per mars 2020

Motioner som inkommit ska behandlas inom ett år. Ärendet läggs till handlingarna.

Redovisning av kommunens handläggning av medborgarförslag och e-förslag per mars 2020

Utskottet diskuterade frågan och vikten av att förslag ska hanteras i tid. Ärendet läggs till handlingarna.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24