Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 6 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde sex ärenden. Bland dessa finns två planuppdrag samt ett förslag om fortsatt medfinansiering av projektet Norrbotniabanegruppen.

Medfinansiering för Norrbotniabanegruppen (NBBG) 2020 - 2024

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017 - 2020 avslutas den sista juni i år. Därför söker NBBG nu medfinansiering hos samtliga medlemmar. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Luleå kommun medfinansierar en ny fyraårig projektperiod, med en total kostnad av 1 775 865 kronor.

Ändrad detaljplan för Dalbo, del av Björsbyn 1:12

Detaljplanen för Dalbo i Björsbyn vann laga kraft under 2018. Planens huvudsyfte är bostäder och verksamhetsområde. Nu föreslås en ändring av gällande detaljplan för att ge möjligheter till friare bestämmelser inom småhustomterna.

Ändrad detaljplan för del av Gammelstad, Kombiterminalen

Kombiterminalen i Gammelstad är en viktig terminal i Sveriges godstransportsystem och har haft en positiv utveckling de senare åren. Nuvarande operatör ser potential att ytterligare utöka fraktvolymerna och vill se över möjligheten att anlägga fler spår inom terminalområdet. Arbetsutskottet föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och anta ett förslag till ändrad detaljplan.

Övriga ärenden:

  • Förslag till beslut gällande motion om att Luleå Hamn utträder ur Sveriges Hamnar
  • Redovisning av kommunens handläggning av motioner per mars 2020
  • Redovisning av kommunens handläggning av medborgarförslag och e-förslag per mars 2020

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24