Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på dagens sammanträde 11 ärenden. Bland dessa fanns ansökan om upphävande av äldre vattenskyddsområden i Luleå kommun samt förslag om satsningar på förstärkt klimatarbete.
- Vi behöver ta krafttag kring klimatfrågorna, säger kommunstyrelsens ordförande, Lenita Ericson.

Luleå kommuns arbete för minskad klimatpåverkan

Sedan 2015 är Luleå kommun med i EU:s Borgmästaravtal och 2016 tog kommunstyrelsen beslut om mål, handlingsplan med åtgärder till avtalet. Avtalet innebär en förbindelse att anta klimatmål, rapportera resultat och nya åtgärder samt göra utsläppsinventeringar. Avtalet riktar sig till det geografiska området Luleå kommun med samtliga aktörer. Kommunstyrelsen föreslås besluta att arbetet för Borgmästaravtalet och uppdraget i strategisk plan och budget ska utvecklas ytterligare.

- Vi behöver ta krafttag kring klimatfrågorna och det skyndsamt. Vi vill också att de ska integreras i kommunens övriga strategiska arbete, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Finansiering av evenemang Finnkampen

Birgit Öhlund, evenemangsansvarig på nybildade Luleå Business Region, besökte arbetsutskottet för att presentera den evenemangsplan som gäller för perioden 2020-2025. Luleå som värdstad växer och har fått en förfrågan att arrangera Finnkampen i innebandy i Luleå i februari nästa år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att finansiera Finnkampen i Luleå år 2021 och 2022 med totalt 330 tkr. Arbetsutskottet bifaller förslaget.

Motion (M) om att utreda förutsättningar för införande av intraprenad som driftsform i Luleå kommuns skolor

Barn och utbildningsnämnden hade yttrat sig i frågan och föreslog kommunfullmäktige besluta att bifalla M:s motion. Förslaget avslogs i arbetsutskottet efter votering.

Motion (M) utred upphandling av bibliotekstjänster i Luleå kommun

Arbetsutskottet rekommenderar kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ansökan om upphävande av äldre vattenskyddsområden i Luleå kommun

Av de totalt 17 kommunala vattentäkterna i Luleå kommun har 9 avvecklats under perioden 1980 till 2016. Luleå kommun vill upphäva ytterligare ett antal vattenskyddsområden till vattentäkter som inte längre nyttjas för vattenuttag. Motivet är att dessa vattentäkter inte längre utgör någon reserv på kort eller lång sikt för den kommunala vattenförsörjningen.

Enligt stadsbyggnadsnämndens förslag ska kommunen ansöka om att upphäva vattenskyddsområden nr 17, 34–35 och 57–61, samtliga antagna 1973. Nämnden rekommenderar även kommunfullmäktige att besluta om att upphäva vattenskyddsområdet för Bensbyns vattentäkt, antagen 2006. Arbetsutskottet yrkade bifall på förslaget.

Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Högsöns grundvattentäkt

Arbetsutskottet ställde sig även bakom stadsbyggnadsnämndens förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta skyddsområde och skyddsföreskrifter för Högsöns grundvattentäkt.

Överföring av all drift-, underhåll- och projektrelaterad VA-verksamhet inklusive fordonsgasproduktionen till Luleå Miljöresurs AB

Arbetsutskottet bifaller stabens förslag till beslut. Kommundirektören föreslår, tillsammans med vd för Luleå kommunföretag AB kommunfullmäktige besluta att överföra VA-verksamhet omfattande drift, underhåll, projekt och fordgasproduktion från stadsbyggnadsförvaltningen till Lumire. Överföringen föreslås träda i kraft från den 1 januari 2022. Stadsbyggnadsnämndens ansvar som VA-huvudman kvarstår.