Ärenden inför ksau 24 februari 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 24 februari 11 ärenden. Bland annat överlåtelse av en fastighet på Kronan etapp 2 samt en ansökan om upphävande av äldre vattenskyddsområden i Luleå kommun.

Överlåtelse av fastigheten Sovsäcken 2, Kronan etapp 2

Kommunstyrelsen föreslås godkänna överlåtelse av fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 till Amasten Fastighets AB. Bolaget vill bygga ett flerbostadshus med 47 lägenheter, upplåtna som kooperativa hyresrätter. Amasten har för avsikt att påbörja byggnation under 2020.

Motion (M) om att utreda förutsättningar för införande av intraprenad som driftsform i Luleå kommuns skolor

Mellan år 2007 och 2015 bedrevs i Luleå kommun en försöksverksamhet med så kallade intraprenader, en särskild driftsform där skolorna erbjöds möjlighet till en högre grad av självbestämmande men också större ansvar för sin egen ekonomi.

M har lämnat in en motion om att utreda förutsättningar för införande av intraprenad som driftsform i Luleå kommuns skolor. Barn och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan och föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla M:s motion.

Upphävande av äldre vattenskyddsområden i Luleå kommun

Av de totalt 17 kommunala vattentäkterna i Luleå kommun har 9 avvecklats under perioden 1980 till 2016. Luleå kommun vill upphäva ytterligare ett antal vattenskyddsområden till vattentäkter som inte längre nyttjas för vattenuttag. Motivet är att dessa vattentäkter inte längre utgör någon reserv på kort eller lång sikt för den kommunala vattenförsörjningen.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att hos Länsstyrelsen i Norrbotten ansöka om upphävande av vattenskyddsområden nr 17, 34–35 och 57–61, samtliga antagna 1973. Nämnden rekommenderar även kommunfullmäktige att besluta om att upphäva vattenskyddsområdet för Bensbyns vattentäkt, antagen 2006.

Bland övriga ärenden:

  • Överföring av VA-verksamhet inklusive fordonsgasproduktionen till Luleå Miljöresurs AB
  • Förslag att Luleå kommun ska finansiera Finnkampen i Innebandy i Luleå år 2021 och 2022 med 330 tkr.
  • Förstärkt klimatarbete utifrån strategisk plan och budget

Länk till föredragningslistalänk till annan webbplats
Kontaktperson: Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24