KSAU 27 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade åtta ärenden på sitt sammanträde i dag. Bland annat ett förslag till intern kontrollplan för Kommunstaben 2020 samt en ansökan om markanvisning för del av Mjölkudden C.

Information om SCB medborgarundersökning 2019

Kommunstaben informerade arbetsutskottet om SCB medborgarundersökning 2019. Resultaten redovisas i separat pressutskick här.länk till annan webbplats

Ansökan om värdskapsbidrag för konferensen Framtidens lärande

Det är barn-och utbildningsförvaltningen som ansöker om ett värdskapsbidrag på 180 tkr till den nationella konferensen Framtidens lärande. Som värdkommun svarar kommunen för kvällsevent samt middag för cirka 300 deltagare. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att avsätta 90 tkr i värdskapsbidrag i enlighet med kommunens riktlinjer för representation.

Ansökan om markanvisning för del av Mjölkudden 3:42, Mjölkudden C

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skyndsamt starta en markanvisningsprocess enligt ett jämförelseförfarande.

Kommunstabens årsredovisning 2019

Ärendet skjuts fram till kommunstyrelsens sammanträde.

Uppföljning av internkontroll 2019

Kommunstaben har upprättat förslag till en intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller bland annat följande kontrollmoment:

  • Säkerställa att stabens fakturor betalas i tid
  • Säkerställa att alla styrande dokument har aktualiserats i närtid
  • Kontrollera efterlevnad av delegationsordningen
  • Kontrollera efterlevnad av attesträtt
  • Kontrollera och säkerställ att gällande riktlinjer för representation följs

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att godkänna den interna kontrollplanen.

– Nu fortsätter vi utveckla arbetet med intern kontroll. Det innebär att vi kommer att få bättre insyn och kunna jobba mer aktivt med att våra interna rutiner följs, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstabens årsrapport för förvaltningsområden meänkieli, finska och de samiska språken 2019

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och de samiska språken. Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsrapporten för kommunens förvaltningsområden.

Förslag till beslut gällande fördelning av statsbidrag för finska, meänkieli och samiska

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna förslaget att anslå 300 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen och 200 tkr till socialförvaltningen ur anslaget för nationella minoriteter.

Kontaktperson: Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande, 072-725 10 24