Grönplan, dagvattenplan samt försäljning av Jämtögårdens förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 10 ärenden, bland annat förslag om försäljning av Jämtögårdens förskola samt förslag om dagvattenplan samt grönplan för Luleå kommun.

Dagvattenplan för Luleå kommun

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget om dagvattenplan. Syftet med planen är att skapa riktlinjer för kommunens hantering av dagvatten. Den är framtagen utifrån EU:s ramdirektiv för vatten samt kommunens översiktsplan 2020. Planen omfattar en analys av nuläge samt en plan för arbetet med dagvatten under perioden 2020–2030.

Grönplan för Luleå kommun

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Grönplan Luleå som underlag för planering och skötsel av kommunens grönstruktur. En så kallad grönplan har tagits fram för Luleå stadsbygd och Råneå. Den visar hur Luleå kommun vill arbeta med grönstrukturplanering och går i linje med både nationella mål och kommunens hållbarhetsmål. Planen ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar.
- Luleå ska vara en attraktiv stad att leva i. Det gröna i ett samhälle är en viktig del i vad som skapar attraktivitet. Grönplanen är ett viktigt underlag för att hjälpa oss i våra prioriteringar, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Försäljning av Jämtögårdens förskola

Kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25 ska säljas. Kommunstaben får i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för ändrad detaljplan för fastigheten.

Fastigheten hyrs för närvarande av kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). KFF hyr i sin tur ut halva fastigheten till Jämtöns Folkets husförening. I den andra halvan av fastigheten har barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) bedrivit förskola som har avvecklats. Båda dessa kontrakt går ut 2022-12-31.

Finansiering av Arctic Maritime Fish Farm

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projekt Arctic Maritime Fish Farm fas 2 med 100 tkr. 2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

Bland övriga ärenden:

  • E-förslag om veteranmonument i Luleå: Ett e-förslag har inkommit som föreslår ett upprättande av minnesplats/veteranmonument i Luleå. Kommunstyrelsen föreslås att avslå förslaget.
  • Ändring av valdistriktsindelning: Arbetsutskottet beslutar att anta Valnämndens förslag om ändringar i Luleås valdistriktsindelning.
  • Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan: Beslut om att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2020–2022.

Kontaktperson: Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072 752 10 24