Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 13 januari

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på årets första sammanträde den 13 januari totalt 10 ärenden. På agendan finns bland annat ett förslag till beslut om försäljning av Jämtögårdens förskola samt förslag om Dagvattenplan och Grönplan för Luleå kommun.  

Grönplan för Luleå kommun

En så kallad grönplan har tagits fram för Luleå stadsbygd och Råneå. Den visar hur Luleå kommun vill arbeta med grönstrukturplanering och går i linje med både nationella mål och kommunens hållbarhetsmål. Planen ska vara vägledande för alla kommunala nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Grönplan Luleå som underlag för planering och skötsel av kommunens grönstruktur.

- Luleå ska vara en attraktiv stad att leva i. Det gröna i ett samhälle är en viktig del i vad som skapar attraktivitet. Grönplanen är ett viktigt underlag för att hjälpa oss i våra prioriteringar, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Dagvattenplan för Luleå kommun

Ett förslag till dagvattenplan för Luleå kommun har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Föreslagen dagvattenplan är framtagen utifrån EU:s ramdirektiv för vatten samt kommunens översiktsplan 2020. Planen omfattar en analys av nuläge samt en plan för arbetet med dagvatten under perioden 2020–2030. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget.

Försäljning av Jämtögårdens förskola

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen för fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25, samt besluta om inriktning om framtida försäljning av densamma.

Fastigheten hyrs för närvarande av kultur- och fritidsförvaltningen (KFF). KFF hyr i sin tur ut halva fastigheten till Jämtöns Folkets husförening. I den andra halvan av fastigheten har barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) bedrivit förskola som har avvecklats. Båda dessa kontrakt går ut 2022-12-31.

Försäljning av fastigheten innebär på sikt en kostnadsminskning för stadsbyggnadsförvaltningen, men också för kultur och fritidsförvaltningen som lämnar lokalen.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats