Elitsponsring, kvalitetskommun, markanvisning

Kommunstyrelsens arbetskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt tio ärenden, bland annat klubbades kommunens sponsring till de fyra elitklubbarna.

Elitsponsring

Arbetsutskottet beslutade att anslå sammanlagt 1,2 miljoner kronor för att sponsra Luleås elitklubbar. Luleå Basket, BC Luleå och Luleå hockey (herr- och damlag) har ansökt om 300 000 kr vardera för åren 2019 - 2020. Sedan tidigare har Luleå kommun enligt sponsringsriktlinjerna avsatt sammanlagt 1,2 miljoner kronor till Luleås hockey och basketklubbarna i utbyte mot exponeringsytor.

Medel till Sveriges kvalitetskommun

Arbetsutskottet ställde sig bakom ärendet om medel till Sveriges kvalitetskommun som kompletterats med en kostnadsberäkning sedan kommunstyrelsen återremitterade det. Kostnaderna för en kvalitetsmässa i Luleå uppskattas till 850 000 kronor. Nu är förslaget att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kronor för att fullfölja nomineringen till Sveriges kvalitetskommun samt att 850 000 kronor anvisas ifall Luleå blir kvalitetskommun och i samband med detta arrangerar en lokal kvalitetskonferens i Luleå.

Luleå kommun nominerades till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2019. Det är Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Kvalitetsmässa, SACO och Vision som delar ut utmärkelsen till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Markanvisning förlängs

Kommunstyrelsen ska godkänna att överlåtelsen av en fastighet på Porsön till Lulebo förnyas. Markanvisningen förlängs med villkoret att byggnationen ska vara påbörjat senast om ett år. Lulebo har begärt att förlänga markanvisningen eftersom investeringsstödet söktes för nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten som tidigare varit bebyggd med en förskola. Investeringsstödet är nu beviljat.

Bland övriga beslut:

Arbetsutskottet beslutade om att anslå 250 000 kronor pengar till ett pilotprojekt rörande kompetensförsörjning. Projektet bygger på att små och medelstora företag inom Luleå Näringsliv utvecklar verktyg som ökar förståelsen av att man behöver jobba långsiktigt med kompetensförsörjning.

240 000 kronor anslås till projektet Demo North Summit för att öka kännedomen på den internationella marknaden om den omfattande demonstrations- och testverksamheten i Norrbotten.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24