Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 12 september fem ärenden varav två detaljplaner, Kulturbyn på Kronan samt Vänortsvägen på Porsön.

Detaljplan för Kulturbyn

Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kulturbyn på Kronan, den del av det tidigare regementsområdet med befintlig bebyggelse som idag används för olika verksamheter.

Detaljplanen innebär att flerbostadshus i varierande höjd, från tre till högst sex våningar med ca 300 lägenheter, kan byggas inom planområdet. Den nya bebyggelsens utbredning och placering styrs av planbestämmelser där syftet bland annat är att ta hänsyn till områdets kulturvärden och att bevara träden inom området som en viktig del av hela områdets kulturhistoriska miljö.

Detaljplanen möjliggör för de verksamheter och arbetsplatser som idag finns inom området att finnas kvar och utvecklas, då dessa är viktiga för hela stadsdelens utveckling. De ursprungliga byggnaderna som ska bevaras ur kulturmiljösynpunkt, skyddas i detaljplanen genom rivningsförbud och planbestämmelser för varsamhet och skydd av kulturvärden.

För att skydda befintlig vegetation tillåts inga nya ytor för markparkeringar förutom de som redan finns i området idag. Bilparkeringar ska inrymmas i undergrävda parkeringsgarage och i ett fristående parkeringshus.

Studentbostäder på Porsön

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta ändring av detaljplan för Vänortsvägen på Porsön där nya studentbostäder planeras.

Den tidigare detaljplanen från 2012 möjliggjorde en förtätning av studentbostäder men har ännu inte genomförts. De byggnadsåtgärder som nu planeras kräver dock en mindre ändring av gällande detaljplan för att bygglov ska kunna medges. Ändringen innebär små justeringar som möjliggör större byggnadskroppar.

Se alla ärenden

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99