Luleåborna är nöjd med kommunens teknikservice

Vart tredje år genomförs i samarbete med SKL – Sveriges kommuner och landsting, en undersökning där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken. Vi är inte bäst men ligger högt inom samtliga områden vilket gläder personalen på Stadsbyggnadsförvaltningen som jobbar i de flesta av de undersökta områdena.

Gator och vägar

Mer än hälften av kommuninvånare är positivt eller neutralt inställd till standarden på kommunens gator och vägar, samtidigt som tre av fyra är positivt eller neutral inställda till standarden på gång- och cykelvägarna. En lika stor andel är positivt inställd till kommunens snöröjning och halkbekämpning. Därutöver framkommer att kommunens torg och trottoarer upplevs som rena genom att fyra av fem är positivt inställda i frågan.

Kommunen ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 15 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare vad gäller ”Positivt inställda till kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning”.

– Jag tycker att vi har fått fina betyg av kommunmedborgarna trots att vi inte nått ända fram i alla avseende. Men vi strävar alltid efter att bli bättre och då kan denna typ av undersökning peka på de områden som vi bör titta extra noga på och se hur vi kan förbättra dem, säger Mikael Sundvall, avdelningschef Drift & Underhåll.

Vatten och avlopp

Drygt nio av tio kommuninvånare är positivt inställda till kvaliteten på kranvattnet i kommunen, vilket är den sjunde högst uppmätta andelen i årets mätning. Resultatet ligger i linje med tidigare mätningar, och därmed bibehåller kommunen sin positiva trend i frågan.

– Det är otroligt roligt att medborgarna känner så stort förtroende för kvalitén på vårt dricksvatten och att kranvattnet vinner i konkurrens med vatten från butik, säger Petra Viklund, chef för vatten- och avloppsavdelningen. – Det som också är glädjande är att fler känner att de fått mer kunskap i vad man får spola ned i avloppet eller inte. Men trots att vi fått goda betyg överlag strävar vi ju ändå alltid efter att bibehålla och höja kvalitén på vattnet.

Bakgrund

Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Totalt valde 495 invånare av 1000 tillfrågade att svara på undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 49,5 procent. En svarsfrekvens över 45 procent är mycket bra och visar på att undersökningen är relevant för kommuninvånarna.

Undersökningen heter ”Kritik på Teknik” och är genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer AB. Luleå kommun har deltagit i undersökningen sedan 1995.