Ungdomskort, projekt, livsmedel

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt 20 ärenden. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslag om reviderad översiktsplan samt att förlänga sex markanvisningar på Kronan.

Inget ungdomskort

Kommunstyrelsen föreslås att tacka nej till ett Ungdomskort utifrån rådande budgetsituation. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten erbjuder kommunerna i Norrbotten ett ungdomskort för kollektivtrafik i länet som även ersätter de befintliga skolkorten. Kortet ska ge ungdomar mellan sex och 19 år möjligheten att hela året resa fritt inom hela länet med kollektivtrafiken. Kommunen tycker att tanken med kortet är bra men detta innebär ändå en merkostnad på tio till tolv miljoner kronor för 2019.

Pengar till projekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att finansiera ett projekt för att använda artificiell intelligens (AI) med totalt 425 000 kronor. Luleå tekniska universitet och Centrum för distansöverbryggande teknik arbetar inom projektet med att bygga upp en arktisk knytpunkt. Denna AI-nod ska användas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur artificiell intelligens kan användas i både industrin och offentlig sektor. Tänkbara användningssätt är storskalig automatisering av manuella rutiner för beslutsfattande, avancerade algoritmer för autonoma transporter samt förändrat IT-stöd inom vård och omsorg.

Arbetsutskottet beslutade även att anslå 267 000 kronor för fortsatta arbetet med transportprojektet Botniska korridoren. I projektet arbetar regioner, kommuner och länsstyrelser ihop för att förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa och att knyta samman norra Skandinavien.

Livsmedelsupphandling

Arbetsutskottet informerades om ett nytt tilldelningsbeslut inom livsmedelsupphandlingen. Anledning till det beslutet är att det under avtalsspärren inkommit uppgifter som lett till att utvärderingen setts över och reviderats. Det blir Servera R&S Aktiebolag som leverantör för Huvudsortiment och färsk frukt &grönsaker, fryst frukt, bär och grönsaker, ägg, kött samt köttprodukter. Leverantör för potatis blir som enligt tidigare beslut Wikströms potatis.

Stor andel av maten är närproducerad. Avtalsspärr på 20 dagar gäller från och med idag.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 491 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24