Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 26 augusti sammanlagt 20 ärenden, bland annat markanvisningar för nya bostäder på Kronan.

Markanvisningar på Kronan förlängs

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att sex avtal om markanvisning förlängs. Avtalet med byggaktörerna Lerstenen och BDB Bygg om att bygga hyreslägenheter förlängs med ett år, medan avtalet med Riksbyggen förlängs till årsskiftet. Avtalen med aktörerna SHH, Heimstaden och HSB för att bygga bostadsrätter förlängs med två år. Anledningen är en mer avvaktande marknad, intresset för att bygga på Kronan är dock fortfarande stort bland aktörerna.

– HSB Norr är fortsatt intresserade av Kronandalen och ser mycket positivt på Kronandalens utveckling. Vårt intresse för att bygga bostadsrätter i området kvarstår och vi tror att många av våra medlemmar kommer att efterfråga bostäder i kvarteret Kikaren, säger Mattias Lundström, vd för HSB Norr.

– Efter en tid med svagare bostadsmarknad i hela landet har nu vindarna vänt och det finns en känsla av optimism och framtidstro, framförallt i Luleå. Läget på bostaden är viktigt, att ha nära till förskola, grönområden, idrottsplats och mataffär. Kronandalen ligger därför strategiskt rätt med sitt fina läge nära natur, friluftsliv och service. Vi på SHH Bostad ser fram mot att kunna erbjuda nyproducerade och prisvärda bostäder i Kronandalen, berättar Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef, SHH Bostad.

– Vi är medvetna om en mer avvaktande marknad när det gäller nybyggnation. I det läget är det glädjande att byggaktörerna fortfarande är intresserande av att bygga Luleås nya gröna stadsdel Kronan, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

De första byggnationerna inom Kronandalen har startats där Hemsö bygger ett vård- och omsorgsboende med 144 platser och Heimstaden bygger ett flerbostadshus med hyreslägenheter.

Reviderad översiktsplan klar

Ett förslag på en reviderad översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas i framtiden är klar. Kommunstyrelsen föreslås att ge i uppdrag att den reviderade översiktsplanen ställs ut för granskning, detta sker till stor del digitalt och betyder att myndigheter, berörda kommuner och medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Översiktsplanen har kompletterats med en långsiktig strategi för användning av mark och vatten till år 2050 och finns nu även digitalt.

Nytt i översiktsplanen jämfört med gällande plan är bland annat:

  • Rekommendationerna på hur områdena kan utvecklas har kompletterats och finns med i den digitala mark- och vattenanvändningskartan.
  • Landsbygdsutveckling med nya tomter i strandnära lägen (LIS-område) har kompletterats med två nya LIS-områden på Sandön och Junkön.
  • I tre av de stadsnära byarna Bensbyn, Sunderbyn och Rutvik ska plats finnas för tillkommande bebyggelse.
  • Inom stadsbygden föreslås bl a:

- Bebyggelse i centrum ska vara maximalt 10-12 våningar höga

- Trekanten/norra hamn i centrum görs om till torg eller park

- Kollektivtrafiken prioriteras vid Smedjegatan

- Fler områden ska bli kommunala naturreservat (Snasahögerna-Lulviken, Hällbacken och Kalvholmen, Porsöberget m.fl.).

Arbetet med en reviderad översiktsplan började för två år sedan. Samråd har skett där synpunkter från myndigheter, organisationer och Luleåbor har arbetats in.

Sedan tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut om nio övergripande mål för hur Luleå ska utvecklas framöver.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 491 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24