Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 15 augusti sammanlagt nio ärenden, bland annat vägval för framtida vattenförsörjning till Råneå.

Vatten till Råneå ger möjligheter för många

Nya vattenledningar direkt från Luleås vattenverk mot Råneå ger inte bara förutsättningar för god dricksvattenkvalitet och möjlighet för tillväxt i tätorten Råneå utan kan på sikt även gagna byar och fastigheter längs vägen. Rutvik, Gammelstad och Sunderbyn hör till vinnarna om beslutet för den nya ledningsträckningen godkänns.

I början av 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden att framtida vattenförsörjning för Råneå tätort ska säkerställas genom anläggandet av överföringsledningar från Gäddviks vattenverk och stadsbyggnadsförvaltningen har under våren 2019 utrett lämplig ledningssträckning.

Utredningen har delats in i tre etapper varav de två första är utredda och föreslås genomföras. Etapp 1: Luleå-Persön, Etapp 2: Persön-Rånekölen. För Etapp 3 mellan Rånekölen och Råneå vattenverk, krävs ytterligare utredning vilket föreslås hänskjutas till förprojekteringsfasen hösten 2019 då sträckningen inte är avgörande för projektet.

Fördelaktigast bedöms alternativet med dragning via Porsön med anslutning till befintligt ledningsnät sedan vidaredragning längs Haparandavägen till Rutvik för att sedan följa E4 fram till Persön. Därefter fortsätter ledningssträckningen efter E4:an hela vägen fram till Rånekölen.

Aviserad VA-taxa gäller

Investeringskostnaden för dragning av den nya ledningsträckningen samt arbete med att samförlägga spillvattenledningen mellan Porsön och Rutvik bedöms bli cirka 150 miljoner kronor och är sedan tidigare med i 10 års planen för vatten- och avloppsförsörjning i Luleå kommun. Investeringen medför ingen ytterligare förändring av VA-taxan än vad som redan prognosticerats. Därmed sker höjning i enlighet med planen och kostnaderna faller ut när projektet tas i drift.

Kontakt:

Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef

070 386 56 08

Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsnämnden

070 653 17 97