Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 12 augusti sammanlagt sju ärenden, bland annat en ändrad detaljplan och utökad busstrafik.

Nya studentbostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge i uppdrag att ändra en detaljplan på Porsön för att kunna bygga nya studentbostäder. På Vänortsvägen planeras en förtätning av studentbostäder som kräver en mindre ändring av detaljplanen. Gällande detaljplan anger bostäder i fyra våningar med tillhörande servicebyggnader. Detaljplanändringen ska ge de nödvändiga förutsättningarna för att möjliggöra två bostadshus med studentlägenheter. Ändringen i detaljplanen innebär att byggrätten inte behöver delas upp på flera byggnader.

Utökad trafik från Brändön – på försök

En tidig morgonbuss ska trafikera Brändön under ett år för att testa behovet för utökad trafik. Det föreslås kommunstyrelsen besluta om. Anledningen är ett e-förslag som har lämnats in som föreslår att LLT tar över busstrafiken mellan Luleå och Brändön för att säkerställa tätare bussturer.

Kommunen avstyrker att LLT tar över linjen från Länstrafiken men se gärna att fler åka miljövänligt med buss och föreslås därför att tillskjuta 150 000 kronor under perioden september 2019 till juni 2020 för att låta Länstrafiken köra en tidig morgonbuss från Brändön till Luleå.

Under hösten 2020 utvärderas trafiken för beslut om fortsättningen.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordstrom (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24